คำศัพท์
เจอทั้งหมด 531 คำ แสดงผลหน้าละ 100 คำ ก่อนหน้า [1][2][3][4][5][6] ถัดไป
ground petroleum products ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมภาคพื้น : แกสโซลีนสำหรับเครื่องยนต์, น้ำมันดีเซล, น้ำมันก๊าด, น้ำมันหล่อลื่น ทั้งที่บรรจุในพาหนะและที่แยกบรรจุในภาชนะ รวมทั้งเชื้อเพลิงปิโตรเลียมและหล่อลื่นอื่นๆ ทั้งหมดที่มิได้ใช้ในกิจการบิน
ground photograph ภาพถ่ายภาคพื้น : ภาพถ่ายซึ่งถ่ายที่ระดับพื้นดินหรือใกล้ระดับพื้นดิน
ground position ตำแหน่งภาคพื้น : ตำแหน่งที่พื้นดินซึ่งอยู่ใต้อากาศยานที่อยู่ในอากาศตามแนวยืน
ground position indicator เครื่องบอกตำแหน่งภาคพื้น : คอมพิวเตอร์พิเศษซึ่งบอกตำแหน่งที่อยู่แท้จริงของอากาศยานอย่างต่อเนื่อง โดยอ้างอิงกับจุดประจำที่บางจุดบนพื้นดิน ในการคำนวณของคอมพิวเตอร์นี้ต้องใช้ผลจากการวัดด้วยเรดาร์ (radar measurements), เข็มทิศ, เครื่องบอกอัตราเร็วอากาศ, และเครื่องวัดสูง
ground resolution (ascc) การแยกโดยชัดเจนภาคพื้น : การวัดแผนภาพรายละเอียดภาคพื้นที่เล็กที่สุด ซึ่งสามารถจำแนกโดยระบบเซนเซอร์ในภาวะจำเพาะ
ground return JP

ภาพสะท้อนภูมิประเทศ

ภาพสะท้อนกลับบนจอเรดาร์จากภูมิประเทศที่แสดงและ/หรือบันทึกไว้เป็นภาพ

ground roll 1. การวิ่งภายหลังลงสู่พื้น : landing rool 2. บางครั้งใช้อย่างหละหลวมแทน "ground run" 3. พื้นดินสั่นสะเทือน : การสั่นสะเทือนไม่รุนแรงนักของพื้นผิวโลก อันเกิดจากความกดบนพื้นดินตรงใต้การแตกอากาศ (air burst) ของลูกระเบิดปรมาณู
ground run การวิ่งบนพื้น : การวิ่งบินขึ้น (takeoff run) หรือการวิ่งบนทางขับ (taxi run)
ground safety นิรภัยภาคพื้น : 1. กำหนดการนิรภัยของกองทัพอากาศสหรัฐแผนแบบขึ้นเพื่อป้องกันการฉลาย (injury) ด้วยอุบัติเหตุทั้งมวลแก่กำลังพลและความเสียหายทุกประการของยุทโธปกรณ์อันอาจเกิดจากการปฏิบัติการทางภาคพื้นของกองทัพอากาศสหรัฐ 2. บางครั้งนำด้วยอักษรตัวใหญ่หมายถึงสำนักงานหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับกำหนดการนี้ ศัพท์นี้ใช้ในคำประสม เช่นในคำ ground safety director, ground safety engineer, ground safety program, ดู flying safety
ground school specif. โรงเรียนวิชาภาคพื้น : โรงเรียนซึ่งนักเรียนที่เข้ารับการสอนเพื่อให้ได้อันดับทางศิลปศาสตร์การบินได้รับการฝึกอบรมในด้านทฤษฎีของการบินและวิชาอื่นๆ ที่สัมพันธ์กับอาชีพของนักเรียน ศัพท์นี้ใช้ในคำประสม เช่น ground-school instructor
ground speed JP

ความเร็วพื้นดิน

            องค์ประกอบทางระดับของความเร็วของอากาศยานที่สัมพันธ์กับผิวพื้นของโลก เรียกว่า GS ด้วย

ground speed mode วิธีการควบคุมความเร็วพื้นดิน
ground support 1. การสนับสนุนหน่วยภาคพื้น : การสนับสนุนทางอากาศใกล้ชิด (close air support) หรือการสนับสนุนทางอากาศทั่วไป (general air support) 2. การสนับสนุนโดยส่วนพื้นดิน : การซ่อมบำรุงและการดูแลรักษาบริภัณฑ์การบินโดยส่วนพื้นดิน (ground echelon).
ground support equipment (ascc) บริภัณฑ์สนับสนุนภาคพื้น : บริภัณฑ์สนับสนุนภาคพื้นนี้ หมายรวมถึงบริภัณฑ์ทั้งหมดที่ต้องการใช้เพื่อซ่อมบำรุงอากาศยานและบริภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ground time เวลาที่พื้นดิน : ระยะเวลาที่อากาศยานลำเลียงอยู่ที่พื้นดินเพื่อรอคอยการวิ่งขึ้น
เวลาที่พื้นดินนี้รวมถึงระยะเวลาที่ใช้ในการขนลง, การขนขึ้น, การเติมเชื้อเพลิง, การขับบนพื้น, การพักผ่อนของชุดเจ้าหน้าที่, และการรับการซ่อมบำรุงนอกกำหนดการ
ground trainer เครื่องฝึกบินภาคพื้น : เครื่องสำเร็จหรือบริภัณฑ์ใดๆ ที่แผนแบบหรือดัดแปรเป็นพิเศษเพื่อให้บุคคลที่พื้นดินสามารถได้รับการฝึกเกี่ยวกับการบิน, การปืน, การทิ้งระเบิด, หรือกิจกรรมอื่นๆ ที่กระทำในอากาศ ในภาวการณ์บินจำลองต่างๆ ดู bombing trainer, ejection-seat trainer, link trainer
ground troops ทหารภาคพื้นดิน, ทหารบก : ทหารที่ใช้ในการทำสงครามทางบกเช่นทหารราบ, ทหารปืนใหญ่, ฯลฯ ซึ่งแตกต่างจากกำลังพลของกำลังทหารอากาศหรือทหารเรือ
ground vector เว็กตอร์พื้นดิน : ในการเดินอากาศ หมายถึงเว็กตอร์ ซึ่งแทนแนวทางบิน (track) และอัตราเร็วพื้นดินของอากาศยาน และเป็นด้านหนึ่งของสามเหลี่ยมลม (wind triangle)
ground visibility ทัศนวิสัยพื้นดิน : ทัศนวิสัยบนพื้นดินซึ่งผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นพนักงานตรวจอากาศเป็นผู้รายงาน ดู visibility, n., นัย 2
ground wash (ascc) กราวนด์ วอช : กระแสลมที่เป่าออกมาจากเครื่องกำเนิดพลัง ทำให้เกิดกระแสผลักดันอย่างรุนแรงเหนือพื้นดิน
ground wave คลื่นพื้นดิน : คลื่นวิทยุซึ่งเดินทางไปตามพื้นดินหรือใกล้พื้นดินคลื่นนี้แตกต่างจากคลื่นฟ้า (sky wave) คลื่นพื้นดินมีองค์ประกอบสองคลื่น คือคลื่นตรง (space wave) และคลื่นพื้นผิว (surface wave)
ground zero (gz) จุดศูนย์ระเบิดบนพื้น : จุดบนพื้นผิวโลก (บนบกหรือในทะเล) ที่อยู่ตามแนวยืนใต้หรือเหนือจุดที่เกิดการปะทุของลูกระเบิดปรมาณู
ground-abort v.intr. กราวนด์-อะบอร์ต : อะบอร์ตก่อนขึ้นอยู่ในอากาศ
ground-air a. พื้นดิน-อากาศ : 1. เกี่ยวกับอาวุธซัดส่ง, สัญญาณ, ฯลฯ หมายถึงจากพื้นดินสู่อากาศ
2. เกี่ยวกับกำลังทหาร หมายถึง ประกอบด้วยหน่วยทหารบกหรือนาวิกโยธินและหน่วยทหารอากาศ
3. เกี่ยวกับการปฏิบัติ หมายถึงปฏิบัติโดยทั้งหน่วยทหารพื้นดินและหน่วยทหารอากาศ
ground-based a. ที่มีฐานปฏิบัติการบนพื้นดิน : 1. เกี่ยวกับอากาศยาน หมายถึงมีฐานบินบนบก ดู land-based
2. เกี่ยวกับบริภัณฑ์นำวิถีอาวุธซัดส่ง, ชุดเรดาร์, ฯลฯ หมายถึงมีที่ตั้งอยู่บนบก
ground-check v.tr. ตรวจที่พื้นดิน : ตรวจสอบหรือตรวจพินิจเครื่องบินหรือชิ้นบริภัณฑ์บนพื้นดินก่อนขึ้นอยู่ในอากาศศัพท์นี้ใช้เป็นคำนามก็ได้
ground-control v.tr. ควบคุมจากพื้นดิน : นำทางหรือบังคับอากาศยานหรืออาวุธซัดส่ง โดยการควบคุมจากพื้นดิน
ground-control approach (gca) คำเพี้ยนของ "ground-controlled approach"
ground-control intercept station สถานีการสกัดกั้นที่ควบคุมจากพื้นดิน : สิ่งอำนวยความสะดวกเรดาร์-วิทยุ ซึ่งใช้ในการป้องกันทางอากาศ สำหรับควบคุมการยิงต่อสู้อากาศยานและควบคุมเครื่องบินสกัดกั้น ดู air defense direction center
ground-control interception (gci) คำเพี้ยนของ "ground-controlled interception".
ground-control station คำย่อของ "ground-control intercept station".
ground-controlled approach (gca) 1. การบินเข้าด้วยการควบคุมจากพื้นดิน : การบินเข้าด้วยเครื่องวัดประกอบการบินเพื่อลงสู่พื้นตามการสั่งการทางวิทยุจากผู้ควบคุม ซึ่งเฝ้าดูอากาศยานทางเครื่องเรดาร์
2. บริภัณฑ์จีซีเอ : บริภัณฑ์ที่ใช้ควบคุมอากาศยานในการบินเข้านี้
ดู airport surveillance radar และดูเทียบ instrument landing system, instrument low-approach system
ground-controlled interception (gci) การสกัดกั้นที่ควบคุมจากพื้นดิน : การสกัดกั้นซึ่งสถานีการสกัดกั้นที่ควบคุมจากพื้นดินนำทางนักบินขับไล่เข้าสู่เป้าหมาย ใช้ขยายหน้าคำนาม "mission".
ground-guided missile อาวุธซัดส่งนำวิถีจากพื้นดิน : อาวุธซัดส่งซึ่งนำวิถีด้วยการควบคุมทางวิทยุจากพื้นดิน
ground-loop v. 1. ทำให้หมุนที่พื้นดิน : สกรรมกริยา ดำเนินการกับเครื่องบินจนทำให้เกิดการหมุนที่พื้นดิน
2. หมุนที่พื้นดิน : อกรรมกริยา เกี่ยวกับเครื่องบินหรือบุคคลในเครื่องบินหมายถึงทำกราวนด์ลูป
ground-strafe v.tr. ยิงกราดพื้นดิน : ยิงกราดทหารหรือเป้าหมายอื่นๆ บนพื้นดินจากศัพท์นี้มีรูปเป็น ground-strafing, n.
ground-support equipment บริภัณฑ์สนับสนุนภาคพื้น : บริภัณฑ์ที่ต้องการเพื่อซ่อมบำรุงและดูแลรักษาอากาศยานขณะอยู่ที่พื้นดิน
บริภัณฑ์สนับสนุนภาคพื้นนี้รวมถึงยานพาหนะและบริภัณฑ์ที่ใช้ในการเติมเชื้อเพลิง บริการและลากจูง, ในการจัดให้มีกำลังไฟฟ้าเสริม, และในการซ่อม, ซ่อมใหญ่, ประกอบ, ถอด, ทดสอบ, ตรวจพินิจ, ดำเนินการกับหรือบำรุงรักษาเครื่องบิน
grounded a. ซึ่งห้ามขึ้นสู่อากาศ, ซึ่งห้ามบิน : เกี่ยวกับอากาศยาน, บริภัณฑ์หรือบุคคล หมายถึงถูกสั่งห้ามขึ้นสู่อากาศหรือห้ามทำการบิน
grounding การต่อลงดิน
groundplot n. การลงแผนภาคพื้น, กราวนด์พล็อต : ในการเดินอากาศหมายถึงวิธีดำเนินการหาตำแหน่งที่อยู่ด้วยการวัดระยะตามแนวทางบินของอากาศยานจากตำแหน่งซึ่งทราบก่อนแล้ว ดูเทียบ air plot, นัย 1.
ในการลงแผนภาคพื้นนี้ จะหาระยะทางได้ด้วยผลคูณของอัตราเร็วพื้นดินกับเวลาที่ใช่ในเส้นทางบิน
groundspeed n. also ground speed. อัตราเร็วพื้นดิน : อัตราเร็วของอากาศยาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งอากาศยานที่อยู่ในอากาศ วัดได้ด้วยระยะทางที่อากาศยานเดินทางผ่านไปเหนือพื้นดิน โดยอ้างอิงกับจุดตรวจสอบต่างๆ บนพื้นดิน หรือโดยนำเอาความเร็วลมเข้ามาพิจารณาด้วย จากศัพท์นี้มีรูปเป็น groundspeed indicator. อัตราเร็วพื้นดินแตกต่างจากอัตราเร็วอากาศเป็นสัดส่วนกับลมที่เกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูล ตัวอย่างเช่น ในภาวะลมหัว (headwind) อัตราเร็วพื้นดินน้อยกว่าอัตราเร็วอากาศดังในกรณีที่ลมหัวมีอัตราเร็ว 15 นอต, เครื่องบินที่มีอัตราเร็วอากาศแท้จริง 200 นอตจะมีความเร็วพื้นดิน 185 นอต
groundswinging n. การหันปรับเข็มทิศที่พื้นดิน : การหันหัวเครื่องบินไปในทิศทางเข็มทิศต่างๆ ขณะที่ขับเครื่องบินไปบนพื้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อดำเนินการหันปรับเข็มทิศ
group JP

            ๑.  พวก, กรม, กลุ่ม : หน่วยทางการช่วยรบ และทางยุทธวิธีที่อ่อนตัว ประกอบด้วยสองกองพันขึ้นไปหรือสองฝูงบินขึ้นไป ศัพท์นี้ใช้กับหน่วยสนับสนุนการรบ และหน่วยสนับสนุนทางการช่วยรบด้วย

            ๒. หมวดเรือ,หมวดบิน : เรือและ/หรืออากาศยานจำนวนหนึ่ง โดยปกติเป็นส่วนย่อยของกำลังรบ ที่ถูกบรรจุมอบเพื่อความมุ่งหมายโดยเฉพาะ เรียกว่า GP ด้วย

group award รางวัลแก่คณะ : รางวัลเกียรติคุณที่มอบแก่บุคคลมากกว่าหนึ่งคนและมักจะให้แก่ทั้งหน่วย
group captain นาวาอากาศเอก : ยศ, คำนำหน้าชื่อ, หรือบุคคลชั้นสัญญาบัตรในกองทัพอากาศอังกฤษ เทียบเท่า colonel ในกองทัพอากาศสหรัฐ
group slice กลุ่มเฉลี่ย : ปัจจัยการวางแผนแทนกำลังในกลุ่มโดยเฉลี่ยของจำนวนกลุ่มที่กำหนดให้
ตัวอย่างเช่น กลุ่มเฉลี่ยของ 15 กลุ่ม ก็คือจำนวนคนทั้งหมดของทุกกลุ่มรวมกันหารด้วย 15
GrReg (auth abbr). "graves registration"
GRS (abbr). "graves registration service"
Grumman n. [the grumman aircraft engineering corporation.] กรัมมัน : ใช้เป็นชื่อของอากาศยาน เช่น grumman wildcat, grumman tbf, grumman cougar, grumman albatross, ฯลฯ
Gruppe n. [german.] หมู่บิน : รูปขบวนขนาดใหญ่ของอากาศยาน : ดู Schwarm, n.
GS (abbr). 1. auth. "general support".
2. auth. "general staff officer"
3. "General Schedule" เช่นที่ใช้ในรายการฝ่ายพลเรือนสหรัฐ, เช่นใน gs-3, gs-11, ฯลฯ
GSA (auth abbr). "General Services Administration"
GSAP camers ปืนถ่านรูปบันทึกการเล็ง : gunsight aiming point camers
GSC (auth abbr). "General Staff Corps"
GSD (auth abbr). "general supply depot"
GSS (auth abbr). "general service school"
GST (abbr). 1. "greenwich siderral time"
2. อักษรย่อของรุสเซีย(ความหมายยังไม่เป็นที่รู้กันในฝ่ายตะวันตก) สำหรับเครื่องบิน pby catalina ในภาษารุสเซีย
GSUSA (abbr). "general staff, us army"
GTA (auth abbr). "graphic training aid"
Gtolerance ความทนแรงจี : ความทนทานของบุคคลต่อแรงจี
guard n. (grd) 1. ยาม : บุคคลผู้มีหน้าที่คอยเฝ้าดูและคุ้มครองบุคคล, อาคาร, ประตูช่องทาง, ชิ้นบริภัณฑ์, หรือสิ่งคล้ายกันเป็นการประจำ
2. ยาม : บุคคลผู้มีหน้าที่ยับยั้งบุคคลภายนอก
3. ยาม : สมุหนาม หมายถึง กลุ่มยาม
4. การอยู่ยาม : การกระทำหรือทำหน้าที่เป็นยาม เช่นในคำ guard roster, to stand guard, ฯลฯ
v.tr.electronics. เฝ้าฟัง : เฝ้าฟังความถี่หรือช่องการสื่อสารหนึ่งโดยจำเพาะเป็นการประจำ
guard ammunition กระสุนปืนสำหรับยาม : กระสุนปืนที่แผนแบบโดยจำเพาะสำหรับให้ยามใช้ กระสุนปืน สำหรับยามมักเป็นลูกกระสุนหัวธรรมดามีดินขับลดส่วน
guard of honor กองเกียรติยศ : honor guard
guarded frequencies JP

คลื่นความถี่เฝ้าระวัง

            คลื่นความถี่ฝ่ายข้าศึกซึ่งกำลังถูกใช้ประโยชน์ในการหาข่าวสารและข่าวกรองการรบ  คลื่นความถี่เฝ้าระวังเป็นไปตามเวลาที่บัญชีคลื่นความถี่เฝ้าระวัง เปลี่ยนแปลงในขณะที่ข้าศึกคาดคะเนรูปแบบการรบต่าง ๆ คลื่นความถี่เหล่านี้อาจถูกก่อกวนหลังจากผู้บังคับบัญชาประเมินความได้เปรียบทางยุทธการที่เป็นไปได้ต่อความสูญเสียด้านข่าวสารทางเทคนิค

            ดู electronic warfare ด้วย

guardhouse n. (grdhse) กองรักษาการณ์ : อาคารใช้เป็นที่พักของบรรดาทหารยาม และจัดให้มีที่สำหรับกักหรือขังนักโทษทหาร
guerrilla n. also guerilla. 1. กองโจร : สมาชิกของพวกที่กระทำการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อข้าศึก นอกแบบของกำลังทหารประจำการ
2. แบบกองโจร : ใช้ขยายหน้าคำนาม ก. ดำเนินการโดยกองโจร เช่น ในคำ guerrilla operations
ข. มีกระสวนตามแบบการสงครามกองโจร เช่นในคำ guerrilla air tactics
guerrilla force กำลังกองโจร
guerrilla warfare JP

การสงครามแบบกองโจร

            การปฏิบัติทางทหารและกึ่งทหารที่กระทำในดินแดนซึ่งข้าศึกยึดครองอยู่หรือดินแดนศัตรูด้วยกำลังรบนอกแบบที่มีชาวพื้นเมืองเป็นส่วนใหญ่ เรียกว่า GW ด้วย

            ดู  unconventional warfare  ด้วย

guest lecturer ผู้บรรยายรับเชิญ : ผู้บรรยายซึ่งเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับเชิญมาบรรยาย
Guggenheim Medal เหรียญกุกเกนไฮม์ : เหรียญเกียรติคุณซึ่งมอบให้เป็นประจำปีสำหรับความสำเร็จที่สำคัญในการรุดหน้าทางศิลปะศาสตร์การบิน เรียกเต็มว่า "daniel guggenheim medal".
เหรียญนี้จัดให้มีขึ้นใน ค.ศ.1928 โดยการบริจาคของ daniel guggenheim fund for the promotion of aeronautics ผู้ได้รับเหรียญเกียรติคุณนี้เป็นคนแรกคือ ออร์วิลล์ ไรท์ ใน ค.ศ.1930
guidance n. (gdnce) 1. การแนะแนว : การชี้แนวทางเพื่อให้ปฏิบัติตาม อีกนัยหนึ่ง หมายถึงการจัดให้มีข่าวสารและคำแนะนำที่ผู้อื่นต้องการ สำหรับการปฏิบัติงานบางอย่าง หรือสำหรับทำให้การปฏิบัติการลุล่วงไป
2. การนำวิถี : การนำวิถีวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ให้ไปตามเส้นทาง ดู guide, v., นัย 2 และ 3
guidance system ระบบนำวิถี : ระบบใดๆ ก็ตามที่ใช้สำหรับการนำวิถี (guidance นัย 2) ของจรวด, ลูกระเบิด, หรืออาวุธซัดส่งอื่นๆ
guide v.tr. 1. แนะแนว : ชี้แนวทางให้บุคคลหรือคณะบุคคล ดู guidance, n. นัย 1
2. นำ : บังคับทิศทางวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยเครื่องบังคับเชิงกลโดยตรง เช่น ในประโยค "a pilot guides his airplane" และอาจใช้เป็นอกรรมกริยา เช่นในประโยค "he guided on the lead plane"
3. นำวิถี : พิจารณากำหนดล่วงหน้าหรือพิจารณากำหนดวิถีของวัตถุที่กำลังเคลื่อนที่ด้วยกลอุปกรณ์บังคับจากระยะไกล, ปรับตั้งล่วงหน้า, หรือมีปฏิกิริยาในตัวเอง ซึ่งสร้างติดกับวัตถุนั้น ดูหมายเหตุ
ตามนัย 3 การนำวิถีวัตถุ คือการนำทิศทางวัตถุนั้นให้เคลื่อนที่ไปในอากาศ ด้วยการบังคับโดยทางอ้อม คือ ใช้กลไกปรับตั้งล่วงหน้าหรือการบังคับด้วยวิทยุ (เช่นที่กระทำกับอากาศยานที่ไม่มีนักบินและอาวุธซัดส่งบางแบบ) หรือการใช้กลอุปกรณ์นำเข้าที่หมายหรือกลอุปกรณ์ที่มีปฏิกิริยาในตัวเอง ซึ่งสร้างติดในวัตถุนั้น กลอุปกรณ์สองชนิดหลังนี้ยังผลให้มีการเปลี่ยนทิศทางตามภาวะแวดล้อม เช่น ความกดบรรยากาศ หรือพื้นผิวแผ่รังสี
guided a. นำวิถี : เกี่ยวกับอาวุธซัดส่ง, อากาศยาน, รถถัง, ฯลฯ หมายถึงถูกบังคับ หรือสามารถบังคับให้ไปตามทิศทางได้ ด้วยกลไกปรับตั้งล่วงหน้า, การสั่งการทางวิทยุ, หรือกลอุปกรณ์ที่มีปฏิกิริยาในตัวเอง ซึ่งสร้างติดไว้
ผู้เขียนบางคนใช้ศัพท์ "self-guided" แทน "guided" ตามนัยข้างต้น เพื่อเลี่ยงข้อโต้แย้งที่ว่าอากาศยานที่มีนักบินนั้นไม่ได้ถูกนำวิถี บางคนใช้คำ "guided" เพื่อหมายถึงการบังคับที่ใช้กลไกปรับตั้งล่วงหน้าหรือใช้การสั่งทางวิทยุและใช้คำ "self-guided" เพื่อหมายถึงการบังคับที่ใช้กลอุปกรณ์นำเข้าที่หมายหรือกลอุปกรณ์ที่มีปฏิกิริยาในตัวเองอย่างไรก็ตามผู้เขียนส่วนมากใช้ศัพท์ "guided" กันอย่างกว้างๆ ตามที่ได้นิยามไว้ข้างต้น ดูเทียบ "self-guided, a., unguided, a.
guided aircraft missile อาวุธซัดส่งนำวิถีของอากาศยาน : อาวุธซัดส่งนำวิถีที่ปล่อยจากอากาศยานหรือที่แผนแบบไว้เพื่อปล่อยจากอากาศยาน
guided aircraft rocket จรวดนำวิถีของอากาศยาน : อาวุธซัดส่งนำวิถีที่ขับเคลื่อน ด้วยจรวดที่แผนแบบไว้เพื่อปล่อยจากอากาศยานขณะบิน
guided bomb ลูกระเบิดนำวิถี : ลูกระเบิดทางอากาศที่นำวิถีทางพิสัยหรือทางมุมอะซิมุท (azimuth) หรือทั้งสองทางได้ ระหว่างที่หล่นลง
guided missile (gm) อาวุธซัดส่งนำวิถี : 1. อาวุธซัดส่ง (ดู missile) ซึ่งถูกนำเข้าเป้าหมายในขณะบินหรือเคลื่อนที่ไม่ว่าจะโดยใช้กลอุปกรณ์ปรับตั้งล่วงหน้าหรือกลอุปกรณ์ที่มีปฏิกิริยาในตัวเองภายในอาวุธซัดส่งนั้น หรือโดยการสั่งการทางวิทยุจากภายนอกอาวุธซัดส่งนั้นก็ตาม
2. ศัพท์ความหมายกำกัด อาวุธซัดส่งเช่นนัย 1 ที่ไม่มีปีกพยุง ดู ballistic missile, guide, v., หมายเหตุ
3. ใช้ในคำประสม เช่นในคำ guided-missile control system, guided missile group, guided-missile launcher, ฯลฯ
อาวุธซัดส่งนำวิถี อาจเป็นชนิดอากาศสู่อากาศ, อากาศสู่พื้นผิว, อากาศสู่ใต้น้ำ, พื้นผิวสู่อากาศ, พื้นผิวสู่พื้นผิว, พื้นผิวสู่ใต้น้ำ, ใต้น้ำสู่อากาศ, ใต้น้ำสู่ผิวพื้น, ใต้นำสู่ใต้น้ำ
ศัพท์นี้ตามนัย 1 บางครั้งถือว่ามีความหมายเหมือนกับ "pilotless aircraft" โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่ออาวุธซัดส่งนั้นมีปีกช่วยพยุง อย่างไรก็ตาม ศัพท์ทั้งสองนี้เสนอแง่ความเห็นต่างกันเป็นสองแง่ แม้ว่าจะใช้กับวัตถุสิ่งเดียวกันก็ตามการแสดงเอกลักษณ์ของศัพท์ทั้งสองนี้ คือการแสดงเอกลักษณ์ของพันธกิจ ซึ่งไม่สามารถจะกระทำได้โดยชอบด้วยตรรกศาสตร์ วัตถุสิ่งเดียวกันอาจเรียกว่า "pilotless aircraft" ในบริบทที่ถือว่าเป็นยานพาหนะโดยแจ้งชัด แต่ในอีกบริบทหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นอาวุธซัดส่ง ก็ควรจะเรียกว่า "guided missile". ดูเทียบ pilotless aircraft
guided rocket 1. จรวดนำวิถี : อาวุธซัดส่งนำวิถีซึ่งมีการขับเคลื่อนด้วยจรวด
2. จรวดนำวิถีของอากาศยาน : คำย่อของ "guided aircraft rocket".
guided-missile control การบังคับอาวุธซัดส่งนำวิถี : การนำวิถีหรือการนำทิศทางที่กระทำต่ออาวุธซัดส่งนำวิถี ในขณะพุ่งเข้าสู่เป้าหมาย
ดู Atmospheric control, command guidance, inertial guidance, nonatmospheric control
gull กัล : เครื่องสะท้อนเรดาร์ลอยน้ำเพื่อการลวง
gull wing ปีกแบบนกนางนวล : ปีกของเครื่องบินซึ่งตรงส่วนที่อยู่ใกล้โคนปีกมีความลาดเป็นบวก และส่วนของปีกที่ห่างออกไปอาจอยู่ในแนวนอนหรือมีความลาดเป็นบวกเล็กน้อยก็ได้ ดูเทียบ inverted gull wing
gun n. 1. ปืน : ศัพท์ทั่วไป. กลไกซึ่งประกอบด้วยชิ้นส่วนสำคัญ คือ ลำกล้องปืน, โครงปืน, และเครื่องกลไกปิดท้ายลำกล้องปืน ใช้ดินระเบิดซึ่งอยู่ในที่บังคับเพื่อยิงขีปนวัตถุหรือพลสัญญาณ
2. ปืนใหญ่ : ศัพท์จำเพาะ ปืนใหญ่ซึ่งแตกต่างจากปืนเล็ก ดูหมายเหตุ และ ดูเทียบ firearm, n.
3. ใช้ในวลี "to give it the gun" หมายถึงดันคันปรับก๊าซไปข้างหน้า
ในการใช้ศัพท์นี้ของกองทัพบกสหรัฐครั้ง "gun" หมายถึงปืนใหญ่ที่มีลำกล้องยาวมากกว่า 25 คาลิเบอร์ หรือที่มีลำกล้องยาวใกล้เคียงกันและมีมุมเงยต่ำ จึงแตกต่างจากปืนใหญ่วิถีโค้ง
เครื่องยิงลูกระเบิดมักไม่ถือว่าเป็นปืน
v. colloq. 1. สกรรมกริยา ใช้ในวลี "to gun and engine" หมายถึงดันคับปรับก๊าซไปข้างหน้า ดังนั้นจึงหมายความว่าใช้กำลังเครื่องยนต์เต็มที่
2. รีบลัด : อกรรมกริยา เคลื่อนที่เป็นเส้นตรงอย่างเร็ว เช่นในประโยค "he gunned across the runway"
(auth abbr). "gunner" หรือ "gunnery" ดู gnr (auth abbr). ซึ่งนิยมใช้กันมากกว่า
gun blister กระเปาะปืน : ส่วนของเครื่องบินที่พองออกเป็นกระเปาะ ซึ่งพลปืนใช้เป็นที่ยิง
gun button ปุ่มไกปืน : ปุ่มที่ใช้กดเพื่อยิงปืน มักติดตั้งอยู่บนคันบังคับหรือ ณ ตำแหน่งอื่นที่แตะต้องได้ง่าย
gun camera ปืนถ่ายรูป : 1. กล้องถ่ายรูปที่ใช้ในการฝึกการยิงปืน ซึ่งบันทึกภาพเป้าหมายที่เล็งลงบนฟิล์มภาพยนตร์
2. กล้องถ่ายรูป ซึ่งปรับให้ซิงโครไนซ์กับปืน เพื่อบันทึกผลการยิง
ฟิล์มในปืนถ่ายรูปจะแสดงว่าเป็นถ่ายรูปนั้นได้เล็งตรงเป้าหมายหรือไม่ ปืนถ่ายรูปที่ใช้ในการฝึกการปืนส่ายอาจมีรูปร่างภายนอกอย่างปืนกล ดู gunsight aiming point camera
gun charger เครื่องบรรจุกระสุนปืน : กลไกของปืนซึ่งทำหน้าที่ดึงเครื่องกลไกเปิดท้ายลำกล้องปืนหรือลูกเลื่อนให้ถอยหลังและบรรจุกระสุนเข้าในรังเพลิง มักเรียกย่อว่า "charger"
ในปืนกล เครื่องบรรจุกระสุนจะดึงเครื่องกลไกปิดท้ายลำกล้องปืนไปทางด้านหลังของโครงปืน, ทำให้กระสุนนัดหนึ่งอยู่ตรงแนวลำกล้องแล้วปล่อยเครื่องกลไกปิดท้ายลำกล้องปืนให้เคลื่อนไปข้างหน้า เพื่อให้กระสุนนัดนั้นเข้ารังเพลิง
เครื่องบรรจุ กระสุนปืนนี้ อาจทำงานโดยใช้มือ หรือด้วยวิธีอื่นก็ได้ ดู automatic gun charger, charging cable, pneumatic gun charger
gun cluster กลุ่มกระสุน : bullet group
gun flash เปลวแลบปากลำกล้อง : muzzle flash
gun jump (ascc) กันจัมพ์ : มุมที่เกิดขึ้นระหว่างแนวลำกล้องปืนขณะยิงกับแนววิถีกระสุนเมื่อพ้นจากลำกล้อง
gun launcher ปืนปล่อยอาวุธซัดส่ง : ปืนซึ่งดัดแปลงเพื่อใช้ปล่อยอาวุธซัดส่งนำวิถี
gun laying การตั้งเล็งปืน : การปฏิบัติการเล็งปืน
gun mount specif. แท่นปืน : กลอุปกรณ์สำหรับติดตั้งปืนหรือปืนใหญ่กับอากาศยาน
gun turret ป้อมปืน : ป้อมซึ่งสร้างติดในโครงสร้างพื้นผิวของเครื่องบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งของเครื่องบินทิ้งระเบิด ซึ่งป้อมนี้อาจติดตั้งปืนได้กระบอกหนึ่ง หรือมากกว่า
gun-bomb-rocker sight เครื่องเล็งปืน-ลูกระเบิด-จรวด : เครื่องเล็กคำนวณที่ใช้ในอากาศยานขับไล่ ซึ่งอาจปรับตั้งข้อมูลต่างๆ สำหรับใช้ในการเล็งยิงปืน, ทิ้งระเบิด, หรือยิงจรวด
gun-defended area พื้นที่มี ปตอ. ป้องกัน : พื้นที่จำกัดพื้นที่หนึ่งซึ่งมีปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานป้องกันอยู่ เหนือพื้นที่นี้จะยอมให้อากาศยานฝ่ายเดียวกันบินผ่านได้ ต่อเมื่อได้ปฏิบัติตามวิธีดำเนินการบางอย่างที่กำหนดไว้เท่านั้น
gun-directing radar เรดาร์ อำนวยการยิง ปตอ. : เรดาร์ซึ่งใช้อำนวยการยิงปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานหรือการยิงทำนองเดียวกัน
gun-laying rader เรดาร์ตั้งเล็งปืน : บริภัณฑ์เรดาร์ใดๆ ที่แผนแบบขึ้นจำเพาะสำหรับพิจารณากำหนดพิสัย, มุมอะซิมุท, และระดับสูงของเป้าหมาย เพื่อความมุ่งประสงค์ในการอำนวยการการยิง
gunbore line (ascc) เส้นแกนลำกล้องปืน : เส้นอ้างอิงที่กำหนดขึ้นเป็นแนวตรง ต่อออกไปจากแกนลำกล้องปืน
gung-ho interj.slang. กังโฮ : "everything is right" "we"re all set"