คำศัพท์
เจอทั้งหมด 685 คำ แสดงผลหน้าละ 100 คำ ก่อนหน้า [1][2][3][4][5][6][7] ถัดไป
Landing permission การอนุญาตให้ลงสู่พื้น : การอนุญาตซึ่งหอบังคับการบินหรือเจ้าหน้าที่บังคับการบิน ที่มีอำนาจหน้าที่อนุญาตให้นักบิน นำอากาศยานลงสู่สนามบินหรือทางวิ่ง บางทีเรียกอย่างหละหลวมว่า "Landing clearance".
landing point จุดลงสู่พื้น (ของอากาศยาน)
Landing ramp ทางลาดขึ้นบก : ทางลาดซึ่งเอียงจากน้ำขึ้นฝั่ง ใช้สำหรับนำเครื่องบินทะเลขึ้นหาด.
Landing roll การวิ่งภายหลังการลงสู่พื้น,ระยะวิ่งภายหลังลงสู่พื้น : การวิ่งภายหลังลงสู่พื้นของเครื่องบินที่มีฐานล้อ หรือฐานสายพาน อีกในหนึ่งหมายถึงระยะทางที่ใช้ในการวิ่งดังกล่าว ดูเทียบ Landing run.
เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ground roll". ดู roll,n.,นัย๓.
Landing run การวิ่งภายหลังการลงสู่พื้น,ระยะวิ่งภายหลังลงสู่พื้น : การวิ่งของเครื่องบิน ภายหลังการแตะพื้นบนพื้นดิน, พื้นน้ำ, หิมะ, หรือน้ำแข็ง ภายใต้แรงผลักดันของอัตราเร็วแตะพื้น
(landing speed) อีกนัยหนึ่ง หมายถึง ระยะทางที่ใช้ในการวิ่งดังกล่าว. ดูเทียบ Landing roll และ takeoff run.
landing site ที่ลงสู่พื้น, ตำบลยกพลขั้นบก
Landing speed อัตราเร็วแตะพื้น : 1.อัตราเร็วขั้นต่ำ ซึ่งเครื่องบินที่กำหนดให้อาจแตะพื้น โดยนักบินสามารถบังคับได้.
2.อัตราเร็วของเครื่องบินขณะแตะพื้น.
Landing strip 1.ทางวิ่ง : ลานบินหรือส่วนของลานบินซึ่งเครื่องบินสัมผัสพื้นแท้จริงในการลงสู่พื้นหรือการวิ่งขึ้น.
2.ทางวิ่งเสริม : ส่วนหนึ่งของบริเวณสนามบินหรือบริเวณประชิดสนามบิน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริเวณที่มิได้ปรับปรุง ซึ่งแตกต่างจากทางวิ่งที่ปรับปรุงแล้ว และเหมาะสำหรับการลงสู่พื้นและการวิ่งขึ้น.
ตามนัย ๒ ทางวิ่งเสริมมักใช้เป็นทางวิ่งสำรองทางวิ่งประจำของฐานบิน.
Landing tee ตัวที่แสดงทิศทางลม : wind tee. เขียนได้อีกอย่างหนึ่งว่า "landing t".
landing thresold เขตแสดงหัวทางวิ่ง
Landing velocity specif. ความเร็วกระทบพื้น : ความเร็วซึ่งนักกระโดดร่มกระทบพื้นโลก.
Landing weight น้ำหนักลงสู่พื้น : น้ำหนังรวมของเครื่องบินขณะแตะพื้น.
Landing wheel ล้อ : ล้อหนึ่งของฐาน ซึ่งช่วยให้อากาศยานวิ่งไปบนพื้นผิว.
Landing wire ลวดแกงแนง : ลวดหรือสายเคเบิล ในระบอบการประกอบปรับภายนอกของเครื่องบินบางแบบ ซึ่งยึดปีกเพื่อต้านทานแรงที่ทำให้ปีกงอลง ดังที่เกิดขึ้นในการลงสู่พื้น.
Landing zone JP

เขตลงสู่พื้น

            เขตที่กำหนดจำเพาะซึ่งใช้สำหรับการลงสู่พื้นของอากาศยาน เรียกว่า LZ ด้วย

          ดู airfield  ด้วย

Landing-area floodlight ไฟฉายแสงกระจายบริเวณลงสู่พื้น : ไฟฉายแสงกระจาย สำหรับให้แสงสว่างบริเวณลงสู่พื้น
ใช้ขยายหน้าคำนาม เช่นใน landing-area floodlight system.
Landing-gear light ไฟฐาน: ไฟสัญญาณในระบบแจ้งเตือนสภาพฐาน.
Landing-gear motor มอเตอร์ฐาน : มอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเก็บ หรือกางฐานชนิดดึงเก็บได้.
Landing-gear tread รอยฐาน : รอยที่ฐานประทับบนพื้น วัดระหว่างจุดสัมผัสพื้นด้านนอกของล้อใหญ่ หรือชุดล้อใหญ่ทั้งสอง
Landing-gear warning system ระบบแจ้งเตือนสภาพฐาน : ระบบในอากาศยานระบบหนึ่ง สำหรับแสดงว่าฐานกาง และขัดกลอนเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือไม่. ระบบนี้ตามปกติมีไฟแจ้งเตือน และแตรแจ้งเตือนร่วมด้วย.
Landline communication การสื่อสารทางสายบนบก : การสื่อสารโดยใช้สายบนพื้นดิน เช่นโทรเลข.
Landlord n. เจ้าของพื้นที่ : ในสถานการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการอาศัย หมายถึง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งมีอำนาจควบคุมบังคับบัญชาตามกฎหมายเหนือพื้นดิน หรืออสังหาริมทรัพย์อื่นๆ ที่ผู้อาศัยครอบครองอยู่. ดู tenant, n.
Landmark n. specif. ตำบลตรวจสอบ : check point.
Landmark beacon สัญญาณนำทาง ณ ตำบลตรวจสอบ : สัญญาณนำทางด้วยแสง ที่มิใช่สัญญาณนำทางของท่าอากาศยานหรือของเส้นทางเดินอากาศ ซึ่งชี้บอกที่ตั้งทางภูมิศาสตร์จำเพาะแห่งหนึ่ง.
Landmark navigation การเดินอากาศโดยอาศัยตำบลตรวจสอบ : การเดินอากาศ โดยอาศัยภูมิประเทศ(pilotage).
Landplane n. เครื่องบินบก : เครื่องบินซึ่งแผนแบบ หรือมีบริภัณฑ์สำหรับวิ่งขึ้นและลงบนบก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเครื่องบินที่มีฐานล้อ.
Landsberg Air Base ฐานบินลานสแบร์ก : ฐานบินแห่งหนึ่งที่เมืองลานสแบร์ก ประเทศเยอรมนี ตั้งชื่อตามชื่อเมือง.
Landstuhl Air Base ฐานบินลานชตูล : ฐานบินแห่งหนึ่งที่เมืองลานชตูล ประเทศเยอรมนี ตั้งชื่อตามชื่อเมือง
Lane n. specif. เส้นทางบิน : air lane.
Lang (auth abbr). "language"
Langley Air Force Base ฐานทัพอากาศแลงลีย์ : ฐานทัพอากาศยานแห่งหนึ่งที่เมืองแฮมป์ตัน รัฐเวอร์จีเนีย ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติ์แก่ แซมูเอล พี. แลงลีย์ (ค.ศ. ๑๘๓๔-๑๙๐๖) ซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ทางศิลปะศาสตร์การบิน สมัยบุกเบิกและเป็นเลขาธิการแห่ง smithsonian institution (ค.ศ.๑๘๘๗-๑๙๐๖).ดูเทียบ aerodrome, n.
Langley Medal เหรียญแลงลีย์ : เหรียญซึ่ง institution smithsonian มอบให้เป็นครั้งคราวสำหรับการค้นคว้าที่มีคุณค่าควรแก่การได้รับเป็นพิเศษในวิทยาศาสตร์ สาขาศิลปะศาสตร์การบิน (aerodromics) โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ประยุกต์กับการบิน.
รางวัลเกรียติคุณนี้ตั้งขึ้นเมื่อ ๑๕ ธันวาคม ค.ศ. ๑๙๐๘ เพื่อเป็นเกรียติแก่ แซมูแอล พี. แลงลีย์ (ค.ศ. ๑๘๓๔-๑๙๐๖) และพี่น้องสกุลไรท์ได้รับรางวัลนี้เป็นรายแรกใน ค.ศ.๑๙๐๙.
Lant (auth abbr)."atlantic" ใช้ในคำประสมเท่านั้น เช่นใน comairlant.
Lanyard n. 1. สายล่ามปืนพก : สายเชือกหรือสายหนังติดอยู่กับด้ามปืนพก สำหรับคล้องคอเพื่อกันปืนหาย.
2.สายลั่นไก : สายเชือก, ลวด, หรือสายเคเบิล สำหรับการยิงปืนใหญ่บางแบบ, การจุดดอกไม้เพลิง (pyrotechnics) บางแบบ, ฯลฯ
3.แลนยาร์ด : สายอิสริยาภรณ์ของต่างประเทศบางชนิดซึ่งสวมบนไหล่ แต่แตกต่างจากสายฟูราแชร์ (fourragere) ของฝรั่งเศสหรือเบลเยี่ยม.
Laon Air Base ฐานบินลอง : ฐานบินแห่งหนึ่งที่เมืองลอง ประเทศฝรั่งเศสตั้งชื่อตามชื่อเมือง.
Lapel button ดุมปกคอเสื้อ : ดุมเล็กๆที่ใช้ประดับปกคอเสื้อ ของเครื่องแต่งกายพลเรือนแทนอิสริยาภรณ์ของทหาร.
Lapse rate อัตราเปลี่ยนตามสูง : อัตราการเปลี่ยนค่าของปรากฏการทางอุตุนิยมวิทยา มักเป็นอัตราการลดความกดหรืออุณหภูมิตามระยะสูง. ดู normal lapse rate, standard pressure lapse rate.
Lapsed appropriation เงินงบจัดสรรหมดกำหนดการใช้ : เงินงบจัดสรรซึ่งไม่อาจใช้ยอดเหลือสำหรับการจ่ายตามข้อผูกพันต่างๆได้ เพราะได้ผ่านพ้นห้วงเวลา สำหรับการจ่ายตามที่กำหมายกำหนด.
Laredo Air Foree Base ฐานทัพอากาศเลอเรโด : ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่เมืองเลอเรโด รัฐเทกซัส ตั้งชื่อตามชื่อเมือง.
large outsize cargo สัมภาระใหญ่เกินขนาด : สัมภาระใด ๆ ที่มีขนาดเกิน 982 x 130 x 127 นิ้ว ในมิติใดมิติหนึ่ง (ขีดความสามารถในการบรรทุกของเครื่องบิน c-133) และ มีลักษณะตามเกณฑ์ของประมวลขนาดสัมภาระทางอากาศที่กำหนดวิธีการส่งโดย milstmp. ดู outsize cargo
large-sale map แผนที่มาตราส่วนใหญ่ (1:75,000 ขึ้นไป)
Large-scale map แผนที่มาตราส่วนใหญ่ : แผนที่ซึ่งมีมาตราส่วน ๑: ๑๐๐,๐๐๐ หรือใหญ่กว่า.
Lark n. ลาร์ค : อาวุธซัดส่งนำวิถีใช้กำลังจรวจของกองทัพเรือสหรัฐ แผนแบบเป็นอาวุธต่อสู้อากาศยานพิสัยใกล้.
Larson Air Foree Base ฐานทัพอากาศลาร์สัน : ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่โมเสสเลค รัฐวอชิงตัน เดิมเรียกว่า "moses lake air foree base" เปลี่ยนชื่อใหม่เพื่อเป็ยเกียรติแก่ พันตรี โดนัสด์ เอ. ลาร์สัน ซึ่งเสียชีวิตที่เยอรมนีใน ค.ศ. ๑๙๔๔.
Las Vegas Bombing and Gunnery Range สนามฝึกการปืนและทิ้งระเบิดลาสเวกัส : สนามฝึกการปืนและการทิ้งระเบิดของกองทัพอากาศ ใกล็เมืองลาสเวกัส รัฐเนวาดา.
เคยมีการทดสอบบางอย่าง เกี่ยวกับอาวุธประมาณที่สนามฝึกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ frenchman"s flat และ yucca flat.
laser (ascc) เลเซอร์ : แสงที่เข้มขึ้นโดยถูกกระตุ้นจาการแผ่รังสี
laser เลเซอร์ : กรรมวิธีที่ก่อให้เกิดแสงต่อเนื่องกัน. กรรมวิธีดังกล่าวใช้ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของโมเลกุล (และอะตอม) โดยที่โมเลกุลเหล่านี้ดูดซึมพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ณ ความถี่จำเพาะ และจะเก็บพลังงานนี้ไว้เป็นระยะเวลาสั้น ๆ แต่เหมาะในการใช้ และหลังจากนั้นจะปล่อยพลังงานที่เก็บไว้นี้ออกไปในรูปของแสงความถี่ เฉพาะในแถบความถี่ เฉพาะในแถบความถี่ที่แคบอย่างยิ่ง. (ศัพท์นี้มาจาก คำว่า light amplification by stimulate emission of radiation).
laser designator เครื่องชี้ตำแหน่งด้วยเลเซอร์
laser guidance unit ชุดนำวิถีด้วยเลเซอร์
laser guided bomb ลูกระเบิดนำวิถีด้วยเลเซอร์ : ลูกระเบิดอเนกประสงค์ติดตั้งชุดอุปกรณ์ควบคุมและนำวิธีพิเศษ ซึ่งจะนำลูกระเบิดที่ปล่อยลงอย่างอิสระสู่เป้าหมายที่ถูกต้องด้วยลำแสงเลเซอร์
laser guided weapon JP

อาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์

            อาวุธที่ใช้ส่วนค้นหา เพื่อตรวจจับพลังงานเลเซอร์ซึ่งสะท้อนจากเป้าหมายที่เลเซอร์เล็งหรือกำหนดไว้ และผ่านกรรมวิธีทางสัญญาณเป็นข้อมูลนำวิถีให้ระบบควบคุมเพื่อนำอาวุธนั้นไปยังจุดที่เล็งหรือกำหนดไว้ เรียกว่า LGW ด้วย

          ดู laser ด้วย

laser illumination (ascc) การส่องด้วยแสงเลเซอร์ : การใช้แสงเลเซอร์ส่องบริเวณพื้นที่ให้เซนเซอร์ที่เหมาะสมวิเคราะห์บริเวณนั้น
laser illuminator เครื่องช่วยการเห็ในระบบเลเซอร์
laser inteligence ข่าวกรองทางเลเซอร์
laser linescan (ascc) เลเซอร์ไลน์สแกน : ไลน์สแกนระบบหนึ่งแผนแบบให้ทำงานโดนใช้เลเซอร์เป็นแหล่งกำเนิดหลักในการส่องแสง
laser linescan system ระบบไลน์สแกนด้วยเลเซอร์
laser rangefinder เครื่อวัดระยะด้วยเลเซอร์
laser ranging (ascc) การหาระยะด้วยเลเซอร์ : การใช้ประโยชน์จากการส่องแสงเลเซอร์เพื่อกำหนดระยะเป้าหมาย ซึ่งปกติแล้วใช้เป็นข้อมูลเข้า สำหรับคอมพิวเตอร์ปล่อยอาวุธ
laser reconnaissance system ระบบการลาดตระเวนด้วยเลเซอร์ : ระบบการลาดตระเวนกลางคืนทางอิเล็กทรอนิกส์-อ็อปติกเชิงรุก ซึ่งผลิตภาพแบบถ่ายภาพ หรือแบบถ่ายโทรทัศน์โดยการจับเค้าจากการสะท้อนของการส่องด้วยแสงเลเซอร์. ลำแสงแคบ ๆ ของเลเซอร์จะกวาดไปบนพื้นดินอย่างรวดเร็วด้วยวิถีกวาดติดต่อกัน ตรงข้ามกับวิธีธรรมดาของการให้เป้าหมายเรืองแสงด้วยการใช้ กระสุนแสงวาบถ่ายรูป, พลุส่องแสงหรือไฟถ่ายรูป ชนิดคอนเด็นเซอร์คายประจุ. ระบบนี้ยังครอบคลุมบริเวณถ่ายรูปได้มากกว่าที่ได้จากระบบอื่น ทั้งนี้เนื่องจากระบบนี้มิได้ถูกจำกัดด้วยจำนวนกระสุนหรือพลุที่นำมาหรือเวลาที่คอนเด็นเซอร์ไฟถ่ายรูปต้องประจุซ้ำอีก
laser spot JP

จุดเลเซอร์

            บริเวณบนพื้นผิวที่ถูกส่องด้วยเลเซอร์

                ดู laser; spot ด้วย

laser spot tracker JP

เครื่องติดตามจุดเลเซอร์

อุปกรณ์ที่ติดตามพลังงานสะท้อนจากเป้าที่เล็งหรือกำหนดไว้ด้วยเลเซอร์ และกำหนดทิศทางของเป้าหมายที่สัมพัทธ์กับอุปกรณ์นั้น เรียกว่า LSTด้วย

laser target designation (ascc) การกำหนดเป้าหมายด้วยเลเซอร์ : การใช้ลำแสงเลเซอร์ชี้ไปยังเป้าหมายเพื่อให้เครื่องเซนเซอร์ที่เหมาะสมสามารถเกาะหรือนำเข้าตามพลังงานที่สะท้อนออกมาได้
laser target designator JP

เครื่องกำหนดเป้าหมายด้วยเลเซอร์

อุปกรณ์ที่ปล่อยลำแสงพลังงานเลเซอร์ซึ่งใช้ในการชี้ตำแหน่งเฉพาะของสถานที่หรือวัตถุ เรียกว่า LTD ด้วย

ดู laser; target ด้วย

laser-target line JP

แนวเลเซอร์สู่เป้าหมาย

            เส้นตรงสมมติที่ลากจากเครื่องกำหนดเป้าหมายด้วยเลเซอร์ไปยังเป้าหมายที่เทียบกับทิศเหนือแม่เหล็ก

ดู laser ;laser target designator ; target ด้วย

laser-target/gun-target angle JP

มุมเลเซอร์กับเป้าหมายหรือมุมปืนกับเป้าหมาย

          มุมที่เกิดระหว่างแนวเลเซอร์สู่เป้าหมายกับแนวอาวุธนำวิถีด้วยเลเซอร์หรือแนวปืนสู่เป้าหมาย ณ จุดที่แนวทั้งสองมาตัดกับเป้าหมาย

          ดู laser ; laser guided weapon ; target ด้วย

Lashing point จุดยึดตรึง : จุดหนึ่งของจุดหลายภายในอากาศยาน ซึ่งอาจยึดตรึงภาระต่างๆกับจุดนี้ด้วยเชือกโยง.
lashings (ascc) สายยึดตรึง : บริภัณฑ์ที่ใช้รัด หรือผูกตรึงสิ่งบรรทุกกับยานบรรทุกเพื่อป้องกันการเลื่อนไหลระหว่างทาง
Last war สงครามครั้งที่แล้ว : ศัพท์ที่แสดงความแตกต่าง ซึ่งเคยใช้หมายถึงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งในระหว่าง และแม้ภายหลังสงครามโลกครั้งที่สอง ในขณะนี้ (ค.ศ. ๑๙๕๕)มีแนงน้าวที่จะใช้หมายถึงสงครามโลกครั้งที่สอง.
Last-resort target เป้าหมายโอกาสสุดท้าย : เป้าหมายซึ่งกำหนดสำหรับการโจมตี ถ้าไม้สามารถโจมตีเป้าหมายอื่นๆที่มีความสำคัญสูงกว่าได้ด้วยสาเหตุบางประการ.
LAT (abbr). "local apparent time"
lat (auth abbr). "latitude"
latch n. specif. แล็ทซ์ : กลอุปกรณ์อย่างหนึ่งซึ่งแผนแบบ เพื่อยึดจรวจไว้ในหรือบนเครื่องปล่อย ก่อนการยิง.
Lateral a. 1-ด้านข้าง : ตั้งอยู่ที่ด้านข้าง, มาจากด้านข้าง มุ่งไปทางด้านข้าง, ใช้กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือท่าบินของอากาศยาน.
2.-ข้างเคียง : ในอีกสายการบังคับบัญชาหนึ่ง อีกนัยหนึ่งหมายถึงหน่วยจัดในระดับเดียวกัน จากศัพท์นี้มีรูปเป็น lateral diatribution หมายถึงการแจกจ่ายให้แก่หน่วยจัดที่อยู่ภายนอกสายการบังคับบัญชาของตน. ดู parallel, a.
ตามนัย ๑คำนี้มีความหมายไม่แน่นอนเสมอไปดู Lateral oscillation, lateral stability. ดูเทียบ longitudinal, a.
lateral aseis (ascc) แกนทางข้าง : เส้นตรงที่ผ่านจุดศูนย์ถ่วงของอากาศยานตั้งฉากกับระนาบสามาตร
Lateral attitude ท่าบินทางข้าง, ท่าบินรอบแกนตามยาว : ท่าบินของอากาศยานรอบแกนตามยาว โดยสัมพันธ์กับตำแหน่งที่อยู่ของอากาศยานนั้น.
ท่าบินทางข้างของอากาศยานเปลี่ยนแปลง เมื่ออากาศยานหมุนตัว (roll).
Lateral axis แกนทางข้าง : แกนจากด้านข้างของอากาศยานเครื่องหนึ่ง ซึ่งอากาศยานหมุนรอบแกนนี้ในการปักเงย (pitching). ดู axis, n. หมายเหตุ.
Lateral control 1. การบังคับทางข้าง การบังคับท่าบินทางข้าง หรือการบังคับการเคลื่อนที่ของอากาศยาน.
2.แพนบังคับทางข้าง : พหูพจน์. แพนบังคับต่างๆ เช่นปีกเล็กเอียง ซึ่งใช้สำหรับการบังคับทางข้าง.
Lateral oscillation การแกว่งกวัดทางข้าง:การแกว่งกวัดของอากาศยานรอบ แกนแนวยืน อีกนัยหนึ่ง หมายถึงการเคลื่อนที่ที่หมุนตัวหรือแฉลบไปทางข้างตามคาบใดๆ. ดูเทียบ longitudinal,a.
latest arrival date (LAD) วันที่ได้รับล่าสุด (ใช้ในระบบส่งกำลังบำรุง)
latitude n. (lat) specif. ละติจูด:ระยะทางเชิงมุมบนผิวโลก เช่นที่มองจากศูนย์กลางโลก วัดโดยเริ่มจาก ๐องศาที่เส้นศูนย์สูตรไปทางเหนือหรือทางใต้ ๙๐ องศา.
latrine ,n. ที่สุขา,ส้วม:toilet.
latrine orderly พนักงานสุขา,พนักงานส้วม:บุคคลที่ได้รับมอบหมายให้ทำความสะอาดส้วม.
lattice n. แล็ตติส กระสวนเส้นตำแหน่งที่อยู่ประจำที่ (fixed lines of position)ต่างๆที่กำหนดขึ้นโดยระบบหนึ่ง ของเครื่องส่งวิทยุหรือเรดาร์.
Laughlin Air Force Base ฐานทัพอากาศลัฟลิน:ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งที่เมืองเดลริโอ รัฐเทกซัส ตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ ร้อยโท แจ๊ค ที . ลัฟลิน ซึ่งเสียชีวิตในการรบในตะวันออกไกล ใน ค.ศ. 1942
launch v.tr. ตามนัยจำเพาะดังต่อไปนี้ 1.ปล่อย : ปล่อยหรือส่งออกไปโดยอาศัยเพียงกำลังในตัวเอง เช่นอาวุธซัดส่งขับด้วยจรวดลูกระเบิดยนต์ (robot bomb),หรือสิ่งคล้ายกันจากเครื่องปล่อย,แผง,รางลาดหรือจากกลอุปกรณ์หรือที่ตั้งอื่นๆที่แผนแบบไว้เป็นพิเศษ
2.ปล่อย:ทิ้งหรือปล่อยตอร์ปีโดออกจากท่อตอร์ปีโดอากาศจากอากาศยาน.
3.ดีด: ดีด โดยเฉพาะอย่างยิ่งดีดหรือปล่อยตอร์ปีโด หรือดีดเครื่องบินขึ้น เช่น จากดาดฟ้าเรือ.
4. ส่งขึ้น : ส่งหรือนำเครื่องร่อนขึ้นสู่อากาศ โดยการบินเกี่ยวขึ้น หรือโดยกลอุปกรณ์
5. เริ่ม : เริ่มปฏิบัติการ เริ่มการโจมตีและดำเนินการต่อเนื่องไป.
launch pad ฐานส่ง , ฐานปล่อย, ฐานยิง
launch time เวลาส่ง, เวลาปล่อย, เวลายิง
launch under attack การส่ง/ปล่อย/ยิง อาวุธ ปล่อย ขณะถูกโจมตี
launch vehicle ยานนำส่ง : ยานที่ประกอบด้วยเครื่องยนต์จรวด, ระบบนำวิถีและควบคุม และเครื่องวัดประกอบการบินใช้ในการส่งดาวเทียมเข้าสู่วงโคจร, ส่งยานที่กลับสู่โลก ให้เข้าสู่ขีปนวิถีหรือส่งยานอวกาศเข้าสู่ชีปนวิถีอวกาศ
launcher n.1.เครื่องดีด :กลอุปกรณ์สำหรับปล่อยหรือดีดเครื่องบิน ,อาวุธซัดส่งขับด้วยจรวด,หรือสิ่งคล้ายกัน.
2. ฐานปล่อย,เครื่องปล่อย:ศัพท์จำเพาะ.กลอุปกรณ์หรือที่ตั้งซึ่งใช้ปล่อยอาวุธซัดส่งขับเคลื่อนด้วยตัวเอง เช่นอาวุธซัดส่งซัดขีปนวิถี, จรวดอากาศยาน,หรืออาวุธซัดส่งนำวิถี ตามปกติมีรางท่อ,หรือสิ่งคล้ายกัน สำหรับนำทางขั้นแรกแก่อาวุธซัดส่งนั้นรวมอยู่ด้วย. ดู rocket launcher,tower launcher.
ตามนัย ๒ ฐานปล่อยหรือเครื่องปล่อยไม่มีกลอุปกรณ์สำหรับให้แรงผลักขั้นแรก แก่อาวุธซัดส่ง.ดู JAunch, v.
launcher adapter ตัวดัดแปลงเครื่องปล่อย,ลอนเซอร์อะแดปเตอร์:กลอุปกรณ์ ซึ่งกระชับแน่นกับเครื่องปล่อยจรวดอากาศยาน เพื่อดัดแปลงให้เหมาะกับ การยิง จรวดที่มีคาริเบอร์ต่างไปจากจรวดที่ได้แผนแบบเครื่องปล่อยไว้แต่เดิม.
launcher rail รางเครื่องปล่อย: launching rail
launcher tube ท่อเครื่องปล่อย : launching tube
launching angle speaif .มุมปล่อย :มุมระหว่างแนวนอนกับแกนตามยาวของอาวุธวัดส่งขับด้วยจรวดในขณะที่ปล่อยหรือยิง.
launching platform ฐานยิง:แท่นซึ่งใช้ปล่อยหรือยิงอาวุธ ซัดส่งนำวิถีหรือสิ่งคล้ายกัน เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "firing platform"
launching rail รางเครื่องปล่อย :รางซึ่งนำทางหรือช่วยในการนำทางอาวุธ อาวุธซัดส่งขีปนาวุธอื่นๆในการปล่อย.
launching ramp รางราดปล่อย:รางลาดปล่อยซึ่งใช้สำหรับการปล่อยอากาศยานหรืออาวุธซัดส่งขึ้นสู่อากาศ .
launching site ที่ตั้งปล่อย :1.ที่ตั้งซึ่งใช้ในการปล่อย เช่นที่ตั้งสำหรับปล่อยv-1 และ v-2 ของเยอรมันสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2
2.ศัพท์โอนนัย.แท่น,รางสาด,แผง,หรือที่ตั้งอื่นๆ ณ ที่ตั้งปล่อย
Launching tubu ท่อเครื่องปล่อย: ท่อที่ใช้สำหรับนำทางอาวุธซัดส่ง ขับด้วยจรวจหรือขีปนาวุธอื่นๆ ในระหว่างการปล่อย.
Laundry bag slang. ลอนดรีแบก, ร่มชูชีพ: parachute.