คำศัพท์
เจอทั้งหมด 434 คำ แสดงผลหน้าละ 100 คำ ก่อนหน้า [1][2][3][4][5]
nuclear energy พลังงานนิวเคลียร์ : พลังงานที่มีอยู่ภายในนิวเคลียสของปรมาณูซึ่งถูกปลดปล่อยออกไป เป็นส่วนในไอโซโทปบางอย่าง ด้วยกรรมวิธีของการแตกตัว หรือในธาตุอื่นๆ บางอย่างด้วยกรรมวิธี ของการหลอมตัวทางนิวเคลียร์ตามนัยกำกัด หมายถึงส่วนของพลังงานนี้ที่ถูกปล่อยออกไปด้วยการแตกตัว หรือการหลอมตัว.
ในการแตกตัวทางนิวเคลียร์ พลังงานที่ถูกปล่อยนี้มาจากนิวเคลียสปรมาณูที่ถูกแยกออก อันเป็นผลในการปล่อยของอนุภาคนิวเคลียร์ เช่น นิวตรอนอนุภาคอัลฟา, หรืออนุภาคเบตาในการหลอมตัวทางนิวเคลียร์ การรวมนิวเคลียสของปรมาณูไม่สามารถที่จะใช้มวลปรมาณูทั้งหมดให้เป็นประโยชน์ในการก่อรูปเป็นนิวเคลียสใหม่ มวลที่ไม่ได้ใช้จะถูกแปลงผันไปเป็นพลังงานสอดคล้องกับสูตร e=mc2 ซึ่งในสูตรนี้ e คือพลังงาน, m คือมวลและ c คือความเร็วของแสง (299,796 กิโลเมตรต่อวินาที) ตัวอย่าง h2 (2.014741) h2 (2.014741) he4 (4.003833) + .025609 จำนวนหลังของมวลปรมาณูเป็นมาตรของพลังงานที่ปล่อยไปประมาณร้อยละ 0.7 ของมวลปรมาณูเดิม.
nuclear fission การแตกตัวทางนิวเคลียร์ : การแตกแยกของนิวเคลียสปรมาณู เช่นที่เกิดโดยการระดมยิงด้วยนิวตรอน.
ในลูกระเบิดปรมาณู การแตกตัวทางนิวเคลียร์จะดำเนินไปจนปล่อยพลังงานจำนวนมหึมาออกมาซึ่งปรากฏด้วยการแผ่รังสีความร้อน, การแผ่รังสีนิวเคลียร์, และแรงระเบิดผลักดัน, ดูเทียบ critical mass.
nuclear fusion การหลอมตัวทางนิวเคลียร์ : การกระทำหรือกรรมวิธีของการหลอม หรือการรวมนิวเคลียร์ปรมาณูของไอโซโทปเข้าด้วยกัน เช่นบรรดานิวเคลียร์ของธาตุดิวเทอเรียม เพื่อก่อเป็นนิวเคลียร์อื่นภายใต้อิทธิพลของความร้อนอันรุนแรง.
ในการหลอมตัวทางนิวเคลียร์ของธาตุดิวเทอเรียมไปเป็นธาตุเฮเรียม การสูญเสียน้ำหนักย่อมบังเกิดขึ้น ซึ่งมีผลในการปล่อยพลังงาน, ดูหมายเหตุของ nuclear energy.
nuclear parity ภาวะเสมอมูลด้วยอาวุธนิวเคลียร์, ภาวะเสมอมูลทางนิวเคลียร์ : สภาพที่บังเกิดขึ้นเมื่อชาติสองชาติหรือมากกว่ามีกำลังเข้มแข็งเท่ากันในด้านอาวุธนิวเคลียร์ไว้ในครอบครอง.
nuclear pile ปฏิกร-นิวเคลียร์ : nuclear reactor.
nuclear propulsion การขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์ : การขับเคลื่อนด้วยวิธีของพลังงานปรมาณู.
การขับเคลื่อนด้วยนิวเคลียร์ ย่อมใช้พลังงานปรมาณูหรือนิวเคลียร์ให้เป็นประโยชน์ เพื่อให้เกิดความร้อนซึ่งจะถูกแปลงผันในทางหนึ่งหรือทางอื่นๆ ไปเป็นพลังงานกล ตัวอย่างของการขับเคลื่อนนี้ก็คือที่ใช้ในเรือใต้น้ำ, นอติลุส, และซีวูล์ฟ
nuclear radiation การแผ่รังสีนิวเคลียร์ : การแผ่รังสีของนิวตรอน, อนุภาคแกมมา, และอนุภาคอื่นๆ จากนิวเคลียสปรมาณู ซึ่งเป็นผลมาจากการแตกตัวทางนิวเคลียร์ หรือจากการหนีของอนุภาคต่างๆ ในกรรมวิธีของการหลอมตัวทางนิวเคลียร์.
nuclear reactor เครื่องปฏิกรนิวเคลียร์ : การประนังของวัสดุกัมมันตรังสี ณ มวลวิกฤตเข้ากับวัสดุอื่นๆ บางอย่างที่ใช้เพื่อผลิตธาตุหรือไอโซโทปอื่นๆ หรือเพื่อทำให้เกิดความร้อน.
เครื่องปฏิกรนิวเคลียร์นี้ เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า "atomic pile" หรือ "nuclear pile" ด้วย ดู pile, n.
nuclear rocket จรวดนิวเคลียร์ : จรวดที่ขับเคลื่อนด้วยปฏิกิริยา ซึ่งปล่อยพลังงานนิวเคลียร์.
nuclear vulnrability assessment การประเมินความล่อแหลมทางนิวเคลียร์
nuclear warfare สงครามนิวเคลียร์
nuclear warhead หัวรบนิวเคลียร์ : หัวรบที่บรรจุวัสดุแตกตัวได้หรือวัสดุแตกตัวหลอมตัวได้.
nuclear weapon อาวุธนิวเคลียร์ : ลูกระเบิด, กระสุนปืนใหญ่,อาวุธซัดส่งนำวิถี, หรือสิ่งคล้ายกัน ที่นำหัวรบนิวเคลียร์ไป.
nuclear yields ขนาดพลังงานระเบิดนิวเคลียร์
nuclear, biological, and chemical conditions JP

สภาพนิวเคลียร์ ชีวะ และเคมี

            ดู nuclear, biological, and chemical environment ด้วย

nuclear, biological, and chemical defense JP

การป้องกันนิวเคลียร์  ชีวะ และเคมี

มาตรการเชิงป้องกันที่ทำให้กำลังรบฝ่ายเดียวกันสามารถอยู่รอด ต่อสู้ และมีชัยเหนือการใช้อาวุธและสารนิวเคลียร์  ชีวะ และเคมีของข้าศึก กำลังรบสหรัฐอเมริกาใช้มาตรการเชิงป้องกันนิวเคลียร์  ชีวะ และเคมี ก่อนและระหว่างการสงครามแบบบูรณาการ ในการสงครามแบบบูรณาการ กำลังรบฝ่ายตรงข้ามใช้อาวุธนอกแบบควบคู่กับอาวุธตามแบบ (อาวุธนิวเคลียร์ ชีวะ และเคมี เป็นอาวุธนอกแบบ)

ดู integrated warfare ด้วย

nuclear, biological, and chemical environment JP

สภาพแวดล้อมนิวเคลียร์  ชีวะ และเคมี

สภาพแวดล้อมซึ่งมี ๑) การใช้อาวุธนิวเคลียร์  ชีวะ และเคมีโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญ หรือการคุกคามที่จะใช้อาวุธนิวเคลียร์  ชีวะ และเคมี  ๒) การโจมตีหรือการปนเปื้อนโดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญด้วยวัสดุอุตสาหกรรมที่เป็นพิษ รวมถึงสารเคมีอุตสาหกรรมที่เป็นพิษ หรือ ๓) การโจมตีหรือการปนเปื้อนด้วยวัตถุกัมมันตรังสี โดยตั้งใจหรือโดยบังเอิญ

            ดู contamination ด้วย

nucleus n. 1. แก่นกลาง แกนกลางที่มีบางสิ่งบางอย่างสร้างไว้รอบๆ เช่นใน "this group was the nucleus for the air force"
2. นิวเคลียส : ศัพท์ฟิสิกส์และเคมี. แกนของปรมาณู ซึ่งมีประจุบวกทั้งหมดของปรมาณูและมวลส่วนมากของมัน.
3. นิวเคลียสกลั่นตัว : ศัพท์อุตุนิยมวิทยา. นิวเคลียสการกลั่นตัวหรือนิวเคลียสการระเหิด.
nuisance raid การจู่โจมตีก่อความรำคาญ : การจู่โจมตีทางอากาศเพื่อรบกวนหรือรังควานข้าศึก.
null n. 1. ภาวะสูญสัญญาณ : ภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อสัญญาณแผ่วเบาที่สุด ซึ่งชุดเครื่องรับวิทยุที่ใช้สายอากาศทิศทาง รับได้. ดู aural null
2. ส่วนกลาง : ศัพท์การรหัสลับ ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ลวง คือส่วนที่ไม่มีความหมายในข้อความสามัญ ที่สอดแทรกเข้าไปเป็นตัวเติมให้เต็มข้อความในสารที่เข้ารหัสไว้.
number n. (nr). 1. หมายเลข : ตัวเลขที่ใช้เพื่อกำหนดเรียกบางสิ่ง เช่น เครื่องยนต์ของเครื่องบินชนิดหลายเครื่องยนต์ เช่น ใน "engine number i" คือเครื่องยนต์อยู่ทางซ้ายมองไปข้างหน้า.
2. นับ : ตามตัวเลข หมายถึง
ก. โดยการนับ ใช้เป็นคำบัญชาหรือคำเร้าใจ ในขณะมีการฝึก หรือฝึกซ้อมใช้พูดเกี่ยวกับการฝึก การฝึกซ้อม หรือสิ่งคล้ายกันด้วย.
ข. ศัพท์ชวนขัน อย่างเต็มเหนี่ยวตามแบบทหาร.
numbered air force กองทัพอากาศมีหมายเลข : หน่วย ทอ. ซึ่งมีหมายเลขที่ได้รับมอบหมายให้ซึ่งอยู่ที่ระดับระหว่างหน่วยบังคับบัญชาทหารอากาศ กับกองบินประกอบด้วยกองบินใหญ่หรือกองบินที่จำเป็นรวมทั้งหน่วยเทคนิค หรือหน่วยบริการที่เหมาะสม. มักเรียกว่า "air force" ดู unit, n. นัย 1.
กองทัพอากาศมีหมายเลขเป็นหน่วยจัดที่อ่อนตัวได้ และไม่มีกระสวนตายตัว การผสมกำลังของกองทัพอากาศ มีหมายเลขนี้ในสภาพแวดล้อมเฉพาะใดๆ จะถูกนำมาพิจารณากำหนดด้วยภารกิจของหน่วย หมายเลขจำเพาะของกองทัพอากาศที่กำหนดให้ใดๆ จะปรากฏในทำเนียบชื่อ เช่น "twelfth air force". ดู numbered unit.
numbered unit หน่วยมีหมายเลข : หน่วย ทอ. ใดๆ ที่กำหนดเรียกด้วยเลขจำนวน.
หน่วยที่อยู่ในตารางหน่วยจัด ที่มีหมายเลขซึ่งได้รับหมายเลข จากกองบัญชาการกองทัพอากาศสหรัฐ หน่วยที่อยู่นอกตารางหน่วยจัดที่มีหมายเลขจะได้รับมอบหมายเลขจากหน่วยบังคับบัญชาทหารอากาศขนาดใหญ่ จากกลุ่มหมายเลขที่ทบวงทหารอากาศจัดให้แก่หน่วยเหล่านั้น หน่วยบังคับบัญชาทหารอากาศขนาดใหญ่ และกองทัพอากาศบางกองทัพจะได้รับ force, numbered air force.
ในทางปฏิบัติเป็นทาการจำนวนของทัพอากาศหมายเลขจะสะกดเป็นตัวอักษร แต่ในทางปฏิบัติทั่วไป มักเขียนเป็นตัวเลขแอระบิก ในสงครามโลกครั้งที่สอง เคยใช้ตัวเลขโรมันสำหรับการกำหนดเรียกหน่วยบัญชาการบริการการบินที่รองจากกองทัพอากาศ.
nur (auth abbr). "nurse" หรือ "nursing"
nurse n. (nur) specif นายทหารพยาบาล : นายทหารสัญญาบัตรในกองทัพอากาศ ที่มีคุณวุฒิเป็นพยาบาลขึ้นทะเบียน และเป็นสมาชิกคนหนึ่งของกองพยาบาลทหารอากาศ. ดู Air Force Nurse Corps..
Nurses Corps กองพยาบาลทหารอากาศ : air force nurse corps.
nutcracker n. นัทเคร็กเกอร์ : ชุดของก้ามปูแรงบิดที่ใช้เป็นฐานอากาศยาน. ดู torque arms.
nval (auth abbr). "not available"
NWC (auth abbr). "National War College"
NX (abbr). "nonexpendable"
nylon n. ร่มไนล่อน : ร่มชูชีพ. ดู silk, n.
NYPE (auth abbr). "new york port of embarkation"
NYPFO (auth abbr). "new york air force procurement field office"
NYR (abbr). "not yet reported"