คำศัพท์
เจอทั้งหมด 1190 คำ แสดงผลหน้าละ 100 คำ ก่อนหน้า [1][2][3] .... [10][11][12] ถัดไป
radar scan ลำคลื่น-กวาดเรดาร์ : 1. การเคลื่อนไหว ของลำคลื่นเรดาร์ เช่นที่ค้นหาวัตถุที่หมายที่ควรสนใจ หรือเป้าหมาย.
2. วิถีหรือกระสวนที่ระบุไว้ ด้วยการเคลื่อนไหวนี้.
3. กรรมวิธีในการส่งลำคลื่นเรดาร์ออกไป ดู scan n.
radar screen จอเรดาร์ : 1. ข่ายเรดาร์. 2. จอรังสีแคโทดในชุดเครื่องเรดาร์. ดู cathode-ray screen.
radar set ชุดเรดาร์, ชุดเครื่องเรดาร์ : ชุดประนังของบริภัณฑ์เรดาร์ประกอบด้วยส่วนสำคัญ คือเครื่องส่ง, สายอากาศ, เครื่องรับ, และเครื่องบอกสำหรับส่ง-รับ และการปรากฏห้วงคลื่นเรดาร์.
radar shadow อับคลื่นเรดาร์ : บริเวณหลังเนินเขา เมฆหรือสิ่งกีดขวางอื่นๆ ในวิถีของลำคลื่นเรดาร์ ซึ่งภายในไม่มีคลื่นเรดาร์ หรือมีก็อ่อน อีกนัยหนึ่ง หมายถึงบริเวณว่างบนจอภาพเรดาร์ อันเป็นผลมาจากปรากฏการณ์นี้.
radar silence ภาวะปลอดคลื่นเรดาร์ : ภาวะที่เกิดขึ้นเมื่อการปฏิบัติการเรดาร์ได้หยุดลง อีกนัยหนึ่ง หมายถึงห้วงระยะเวลาดำเนินอยู่.
radar station สถานีเรดาร์ : สถานที่ ตำแหน่ง หรือที่ตั้งของเครื่องเรดาร์ส่งหรือรับสัญญาณที่สถานีนี้. ดู beacon station.
สถานีเรดาร์อาจอยู่บนพื้นดิน ในอากาศ หรือในทะเล.
radar storm detection การจับเค้าพายุด้วยเรดาร์ : การจับเค้าพายุ หรือภาวะพายุบางอย่างด้วยเรดาร์
ในการจับเค้าพายุด้วยเรดาร์นั้น หยดของเหลว หรือหยดน้ำที่หยดแข็งอยู่ ซึ่งอยู่ภายในพายุย่อมสะท้อนคลื่นเรดาร์ พายุที่ไม่มีหยดน้ำฟ้า ตามธรรมดาจะไม่สามารถจับเค้าได้.
radar synchronous bombing การทิ้งระเบิดด้วยเรดาร์ แบบซิงโครนัส : synchronous radar bombing.
radar target เป้าหมายของเรดาร์ : 1. วัตถุที่หมายเฉพาะที่น่าสนใจ ไม่จำเป็นต้องเป็นวัตถุดังกล่าว ในการเข้าตีซึ่งอาจเกาะตาม เฝ้าดูได้บนจอเรดาร์.
2. ศัพท์โอนนัย. คลื่นสะท้อนที่สะท้อนกลับจากวัตถุดังกล่าว.
ศัพท์นี้ไม่ใช้กับสัญญาณนำทาง ด้วยเรดาร์เพราะสัญญาณบนจอภาพเรดาร์ ที่เกิดขึ้นจากสัญญาณนำทางด้วยเรดาร์ ซึ่งได้รับสัญญาณมาโดยตรง ดู background, n, beacon presentation.
radar target intelligence ข่าวกรองเป้าหมายเรดาร์ : ข่าวกรองที่เกี่ยวกับเป้าหมายของภารกิจการทิ้งระเบิดด้วยเรดาร์ ที่จำเป็นต่อการวางแผนและปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จ.
radar tracking การเกาะตามด้วยเรดาร์ : ดู track นัย 1.
radar transmitter เครื่องส่งเรดาร์ : เครื่องส่ง (transmitter) ที่ทำให้เกิดคลื่นและส่งคลื่นเรดาร์.
radar warning net ข่ายเรดาร์แจ้งเตือนภัย : ข่ายเรดาร์ที่ใช้สำหรับแจ้งเตือนภัย.
radar wave คลื่นเรดาร์ : คลื่นวิทยุส่งหรือคลื่นวิทยุสะท้อน ที่ใช้ในเรดาร์. ดู radio wave.
radar wind ลมที่ตรวจได้ด้วยเรดาร์ : ลมที่เคลื่อนที่อัตราเร็วและทิศทาง ซึ่งเกาะตามบัลลูนที่มีเครื่องวิทยุหยั่งอากาศ เครื่องส่งวิทยุ หรือเครื่องสะท้อนคลื่นเรดาร์นำขึ้นไปด้วย. ดู rawin, n. นัย 1.
radarscope n. เรดาร์สโคป : เครื่องแสดงภาพคลื่นรังสีแคโทด หรือจอในชุดเครื่องเรดาร์.
radarscope display การปรากฏบนเรดาร์สโคป : การปรากฏทางทัศนะ หรือภาพที่แสดงให้เห็นได้บนจอเรดาร์.
radarscope photograph ภาพถ่ายจากเรดาร์สโคป : ภาพถ่ายที่ปรากฏบนเรดาร์สโคป โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพถ่ายของการปรากฏบนสโคป ของจอภาพบอกตำแหน่งทางราบอยู่ในอากาศ. จากศัพท์นี้มีรูปเป็น radarscope photography.
RADC (auth abbr). “rome ari development center.”
RADCM (auth abbr). “radar countermeasures and deception.”
radiac n. (radiation detection, identification, and computation.)
1. เรดิแอ็ก : การกระทำหรือกรรมวิธีที่เกี่ยวกับการจับเค้าการพิสูจน์ฝ่าย และการวัดความเข้มข้นของการแผ่รังสี นิวเคลียร์ในพื้นที่แห่งหนึ่ง.
2. คำย่อของ “radiac instrument,”
radiac instrument เครื่องวัดเรดิแอ็ก : เครื่องวัด เช่น มาตราวัดปริมาณการถูกรังสี หรือเครื่องนับไกเกอร์มูลเลอร์ ที่ใช้ในราดิแอ็ก.
radial n. 1. เส้นแผ่รัศมี : เส้นของตำแหน่งที่แผ่ออกจากสถานีในการเดินหนด้วยวิทยุเชิงมุมภาคทิศ เช่นพิสัย วิทยุนำทางทุกทิศทาง วีเอชเอฟ ซึ่งทราบว่าเป็นมุมชี้ทิศของจุดทั้งหมด ตามเส้นที่ออกจากสถานี. 2. คำย่อของ “radiac engine” หรือ “radial line.”
radial acceleration ความเร่งเรเดียล : ความเร่งเรเดียล โดยเฉพาะการเร่งหนีศูนย์เช่นที่ปรากฏ ตัวอย่างเช่น ในการดึงเครื่องบินให้คืนจากการดำ.
radial engine เครื่องยนต์ลูกสูบแบบรูปดาว :
1. เครื่องยนต์อากาศยานที่มีลูกสูบเรียงกันเป็นวงตั้งแต่หนึ่งวงขึ้นไป ที่จัดให้เป็นวงรอบๆเพลาข้อเหวี่ยงร่วมกัน. ดูเทียบ rotary engine.
2. ตามนัยทั่วไป หมายถึงเครื่องยนต์ใดก็ตามที่มีลูกสูบจัดให้เป็นวงรอบๆข้อเหวี่ยง.
เครื่องยนต์ลูกสูบแบบรูปดาว ตามนัย 1 เป็นแบบธรรมดาที่สุดของเครื่องยนต์ในเครื่องบินที่ขับเคลื่อนด้วยใบพัด. จากศัพท์นี้มีรูปเป็น radial engined, a.
radial error ค่าผิดพลาดเรเดียล : ค่าผิดพลาดที่เกี่ยวกับการปล่อยสรรพาวุธไปยังเป้าหมาย. ความเคลื่อนคลาดนี้วัดได้จากระยะทางจุดกระทบที่ต้องการกับจุดกระทบจริง, จุดทั้งคู่นี้ถูกฉายและถูกวัดในระนาบสมมติที่ลากตั้งฉากกับวิถีของอาวุธ. ดู munitions delivery error
radial error probable ค่าผิดพลาดเรเดียลที่น่าจะเป็น : ค่าผิดพลาดที่เกี่ยวกับการปล่อยสรรพาวุธไปยังเป้าหมายมีค่าเท่ากับรัศมี ของวงกลมที่ลากในระนาบสมมติตั้งฉากกับวิถีของอาวุธและอาวุธที่ปล่อย ร้อยละ 50 จะตกลงในวงกลมนี้. จุดศูนย์กลางของวงกลมนี้คือจุดกระทบเฉลี่ยที่ต้องการ ซึ่งถูกฉายในระนาบสมมติ
radial G แรง-จีเรเดียล : แรงจีที่เป็นผลจากความเร่งเรเดียล.
radial heading การตั้งทิศเรเดียล : การตั้งทิศไปตามรัศมีจากตำบลที่กำหนดให้.
radial hole rocketry. เรเดียลโฮล : รูที่ทะลุกลวงตลอด (wall of a tubular grain).
radial line aerial photog. เส้นเรเดียล : เส้นตรงที่ลากจากจุดศูนย์กลางของภาพถ่ายทางอากาศที่ถ่ายตามแนวดิ่งไปยังจุดอื่นๆ.
radial line plot photogrammentry. การกำหนดจุดเส้นเรเดียล : การกำหนดจุดโดยการเชื่อมโยงภาพถ่ายทางอากาศตามแนวดิ่ง จำนวนหนึ่งไว้ด้วยกัน ด้วยเส้นเรเดียล จากจุดศูนย์กลางของภาพถ่ายเหล่านั้น กับจุดศูนย์กลางที่นำมาทาบ.
radial velocity ความเร็วเรเดียล : ความเร็วในการเข้าใกล้หรือออกจากกันของเทหวัตถุสองสิ่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระหว่างวัตถุกับผู้สังเกตการณ์ (หรือจุดสังเกตการณ์) โดยผู้สังเกตการณ์ (หรือจุดสังเกตการณ์) อยู่ที่จุดเริ่มต้นของระบบพิกัด ซึ่งวัดการเคลื่อนไหวของวัตถุในระบบนั้น
radial-flow compressor เครื่องอัดไหลเป็นแฉก : เครื่องอัดแรงชนิดหนีศูนย์กลางที่อากาศถูกดูดเข้าไปในเครื่องพัดอัดทางแกน จะถูกขับออกตามเรเดียล ณ เส้นรอบวงของเครื่องพัดอัดนั้นด้วยความเร็วสูง ให้เข้าไปในเครื่องกระจายซึ่งความเร็วจะถูกลดลงอันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพลังงานจลน์ให้เป็นพลังงานดัน เครื่องอัดไหลเป็นแฉกนี้แตกต่างจากเครื่องอัดไหลตามแกน. ดู compressor, n.
radiant energy พลังงานแผ่รังสี : พลังงานที่เกิดขึ้นในการแผ่รังสี เช่นในการแผ่รังสีนิวเคลียร์, การแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า, แสง, ฯลฯ.
radiation n. การแผ่รังสี : 1. การกระทำหรือกรรมวิธีในการแผ่รังสี หรือสถานะที่ถูกแผ่รังสี อีกนัยหนึ่ง หมายถึงการกระทำหรือกรรมวิธีที่ถูกแผ่รังสีก็ได้.
2. กรรมวิธีที่ทำให้พลังงานถูกพุ่งออกจากปรมาณู และโมเลกุล ที่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้น อีกนัยหนึ่งเป็นศัพท์จำเพาะ หมายถึงการแผ่รังสีนิวเคลียร์
3. กรรมวิธีประสมกันเกี่ยวกับการพุ่งออก การส่ง และการดูดกลืนพลังงานรังสี.
4. การแพร่พลังงานแผ่รังสีผ่านมัชฌิมอันหนึ่ง ด้วยวิธีการเคลื่อนไหวของคลื่น เช่น คลื่นวิทยุ.
ตามนัย2, ดู alpha radiation, beta radiation, gamma radiation, thermal radiation.
radiation aid เครื่องช่วยการแผ่คลื่น : กลอุปกรณ์วิทยุหรือเรดาร์ใดๆ ที่อำนวยความสะดวกให้แก่การเดินอากาศ การทิ้งระเบิด การควบคุมการยิง ฯลฯ ดู air navigation aid, นัย 2.
radiation exposure status JP

ระดับการได้รับรังสี     

เกณฑ์ที่ผู้บังคับบัญชาใช้ประกอบในการวัดหน่วยของการได้รับรังสีซึ่งดูจาก
ปริมาณรวมการรับรังสีสะสมคิดเป็นหน่วยเซ็นติเกรย์ แบ่งออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

(ก) ระดับการได้รับรังสี ๐-ไม่มีประวัติการได้รับรังสี เรียกว่า RES-0 ด้วย 
            (ข) ระดับการได้รับรังสี ๑-มีประวัติการได้รับรังสีปริมาณเล็กน้อย (เกิน ๐ แต่น้อยกว่า ๗๐ เซ็นติเกรย์) เรียกว่า RES-1 ด้วย 
            (ค) ระดับการได้รับรังสี ๒-ได้รับปริมาณรังสีมากแต่ไม่มีอันตราย (เกินกว่า ๗๐ แต่น้อยกว่า ๑๕๐ เซ็นติเกรย์) เรียกว่า RES-2 ด้วย 
            (ง) ระดับการได้รับรังสี ๓-บุคคลหรือวัตถุนั้นได้รับรังสีมากแล้ว ถ้าได้รับรังสีเพิ่มจะก่อให้เกิดอันตราย (เกินกว่า ๑๕๐ เซ็นติเกรย์) เรียกว่า RES-3 ด้วย

radiation fog หมอกที่เกิดจากการแผ่รังสี : หมอกชนิดหนึ่ง โดยปกติเป็นหมอกพื้นดินเกิดขึ้นในเวลากลางคืนเหนือพื้นผิวบนบก สาเหตุจากการเย็นตัวลง เชิงแผ่รังสีของพื้นดิน และของอากาศในชั้นต่างๆเหนือถัดพื้นผิวขึ้นไป.
radiation laboratory ห้องปฏิบัติการแผ่รังสี : ห้องปฏิบัติการสำหรับการวิจัยทั้งในขั้นมูลฐาน และขั้นประยุกต์ ไม่ว่าจะเป็นในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ หรือในสาขาวิชานิวเคลียร์ฟิสิกส์. เขียนนำด้วยอักษรตัวใหญ่เป็นชื่อเฉพาะ.
the radiation laboratory of the massachusetts institute of technology เริ่มงานเมื่อเดือน พฤศจิกายน ค.ศ. 1940 และหยุดดำเนินงาน เมื่อเดือนธันวาคม ค.ศ.1945 เป็นห้องปฏิบัติการที่ได้รับเงินการสนับสนุนจากรัฐบาล เพื่อการพัฒนาบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นส่วนใหญ่ the berkeley radiation laboratory (abbreviated "Radlab") ตั้งขึ้นใน ค.ศ. 1936 ได้รับการสันบสนุนทางการเงินจากรัฐบาลผ่าน atomic energy commission และ university of california ทั้งไซโคลตรอน และเบวาตรอน ได้รับการพัฒนาในห้องปฏิบัติการนี้.
radiation shield โล่ป้องกันการแผ่รังสี : โล่ป้องกันหรือกำแพงของวัสดุบางอย่าง เช่น ตะกั่วสำหรับกั้นการแผ่รังสีของนิวเคลียร์.
radiation sickness การป่วยเจ็บเนื่องจากการแผ่รังสี : การป่วยเจ็บที่มีสาเหตุจากการเผยผึ่งมากเกินไปต่อการแผ่รังสีของนิวเคลียร์.
สาเหตุใหญ่ของการป่วยเจ็บเนื่องจากการแผ่รังสี คือการสูญเสียเซลล์โลหิตขาวในเนื้อเยื่อที่มีน้ำเหลืองของร่างกายเป็นผลมาจากการรับเชื้อบักเตรีเพิ่มขึ้น.
radiator 1.เครื่องระบายความร้อน : กลอุปกรณ์สำหรับระบายความร้อนของสารวัตถุออกไป เช่น น้ำหรือน้ำมัน โดยเฉพาะ เช่น กลอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องยนต์อากาศยาน. ดู heat exchanger นัย 2, และ oil cooler.
2. เครื่องกระจายคลื่น : ศัพท์อิเล็กทรอนิกส์
ก. กลอุปกรณ์ที่ทำด้วยโลหะชนิดหนึ่ง ณ ปลายสายส่งพลังงานความถี่วิทยุ คือ การกระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าไม่ว่าจะโดยตรงไปยังอวกาศ หรือไปกะทบเครื่องสะท้อนคลื่น เพื่อการรวมคลื่นและการส่งออกไป.
ข. สายอากาศส่งคลื่น โดยเฉพาะสายอากาศเรดาร์สำหรับส่งคลื่น.
radio n. (rad) วิทยุ : 1. การใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อส่งหรือรับแรงดล หรือสัญญาณไฟฟ้าโดยไม่มีลวดเป็นสื่อ อีกนัยหนึ่ง หมายถึงการส่งหรือรับแรงดล เช่นกล่าวนั้น. ดูหมายเหตุ.
2. ศัพท์จำเพาะ. การใช้คลื่นเหล่านี้เพื่อส่งแรงดลไฟฟ้าที่ถูกคลื่นเสียง หรือเสียงอื่นๆกระตุ้น หรือถูกเครื่องมือไร้เสียงกระตุ้นที่ความถี่ต่ำกว่าบรรดาคลื่นที่ใช้ตามปกติในเรดาร์หรือโทรทัศน์ ดูหมายเหตุ.
3. มวลใดๆก็ตามของบริภัณฑ์ไฟฟ้า และอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้เพื่อการส่งหรือการรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าโดยวิทยุหรือการรับ และการส่งทั้งสองอย่าง โดยเฉพาะเพื่อการส่งและการรับเสียงการกระตุ้นเครื่องกลไกที่บังคับได้จากระยะไกล ฯลฯ อีกนัยหนึ่ง หมายถึงเครื่องวิทยุ.
4. ลักษณาการหรือเทคนิค ในการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยวิทยุเป็นเครื่องช่วย (ดู นัย 2) เช่น การสื่อสาร การควบคุม และการเดินอากาศ ฯลฯ เช่นในประโยค "the units communicate by radio" หรือ "the missile was guided by radio1. ศัพท์สนทนา. สารที่ส่งไปทางวิทยุ.
ตามนัย 1. "radio" มีความหมายกว้างพอที่จะรวมถึงโทรทัศน์ และเรดาร์ที่ไม่มีสาย และบางที่ก็ใช้กันในความหมายกว้างๆ โดยเฉพาะในคำประสม ดู radio countermeasure, หมายเหตุ radio spectrum, radio wave อย่างไรก็ตามคำ radio มักใช้ทั้งสองอย่างคือใช้ด้วยตัวโดดๆของมันเองหรือใช้ในคำประสม, ตามนัย 2 คำว่า "radar" ได้นำมาใช้ในการอ้างอิงต่อการปฏิบัติการเฉพาะชนิดของวิทยุ ดูเทียบ radar transmitter, radio transmitter, radar control, radio control.
ความแตกต่างกันในส่วนสำคัญระหว่างวิทยุ (ตามนัย 2) กับเรดาร์อยู่ที่ระเบียบวิธีของการส่ง และการรับคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า การใช้ประโยชน์คลื่นเหล่านั้น ความมุ่งประสงค์ที่เกี่ยวข้องและความถี่ที่ใช้กันอยู่ตามปกติแต่ละชนิด. ดู radar, n.
ไฮน์วิช รูดอล์ฟ เฮอร์ทซ์ (ค.ศ. 1857-94) เป็นคนแรกที่ได้รับความสำเร็จในการส่งกระจาย และรับคลื่นวิทยุ พร้อมทั้งเครื่องส่งกระจายคลื่นที่ผลิตประกายแบบง่ายๆ กับสายอากาศวงปิด เมื่อ ค.ศ. 1887 "radio telegraphy" นั้นกุเคลียโม มาโดนี่ (ค.ศ. 1874-1904) เป็นผู้ได้รับความสำเร็จในการสื่อสารด้วยวิทยุด้านการวิทยุโทรเลข ใน ค.ศ. 1896 ตัวอย่างในตอนแรกๆของการใช้วิทยุด้วยศิลปะศาสตร์การปืน ปรากฏว่ามีใช้ขึ้นในปี ค.ศ. 1908 ส่งสารจากเครื่องบินขึ้นไปยังชุดเครื่องรับวิทยุในบัลลูนอิสระของ us signal corps การทดลองในด้านการสื่อสารด้วยวิทยุทางเดี่ยว และสองทางที่ได้รับผลสำเร็จในสหรัฐระหว่างพื้นดินกับเครื่องบิน ให้ดำเนินไปตลอดห้วงเวลาของปี ค.ศ. 1910 ถึง ค.ศ. 1911. การหาทิศทางด้วยวิทยุ และการสื่อสารด้วยวิทยุอากาศสู่อากาศของอากาศยาน พัฒนาขึ้นระหว่างสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง.
radio v" tr. ส่งวิทยุ : ส่งด้วยวิทยุ อีกนัยหนึ่ง หมายถึงการติดต่อกับบุคคลอื่นด้วยวิทยุ.
radio n. เรเดียม : ธาตุกัมมันตรังอย่างหนึ่งพบในสินแร่ และแร่ยูเรเนียมอื่นๆสัญลักษณ์ แทนเรเดียม คือ ra, เรเดียมมีหมายเลขอะตอม คือ 88, และน้ำหนักอะตอม คือ 226.05.
radio n. 1. คำย่อของ "radius of action" หรือ "radius of turn".
2. คำเต็มของ "rad" (ดูศัพท์นัย 1) เช่นในประโยค "the plane is two radio off the center of the sight".
radio aid specif. วิทยุช่วยการเดินหน : radio navigational aid.
radio altimeter เครื่องวัดสูงด้วยเรดาร์ :radar altimeter.
radio approach aids เครื่องช่วยการบินเข้าด้วยวิทยุ
radio beacon JP

เครื่องส่งสัญญาณนำทางด้วยวิทยุ

          เครื่องส่งวิทยุที่ส่งสัญญาณเฉพาะหรือมีลักษณะพิเศษเพื่อใช้ในการหาทิศทางเส้นทางหรือตำบลที่ตั้ง

radio beacon marker สัญญาณนำทางหมายเขตด้วยวิทยุ : radio marker beacon.
radio beam ลำคลื่นวิทยุ : กระแสคลื่นของพลังงานความถี่ที่ใช้ในวิทยุ (นัย 2 หรือนัย 3) อีกนัยหนึ่งเป็นศัพท์จำเพาะ หมายถึงลำคลื่นพิสัยวิทยุ (radiorange beam).
ลำคลื่นวิทยุแตกต่างไปจากลำคลื่นเรดาร์ ในส่วนสำคัญก็คือการใช้ลำคลื่น และพิสัยความถี่วิทยุ. ดู radio spectrum.
radio bearing มุมชี้ทิศวิทยุ : มุมชี้ทิศอากาศยาน เครื่องหนึ่งใช้สัมพันธ์กับสถานีส่งวิทยุโดยอาศัยเข็มทิศวิทยุ หรือวิธีการของวิยุอื่นๆ.
radio bomb ลูกระเบิดวิทยุ : ลูกระเบิดที่มีชนวนบังคับด้วยวิทยุ.
radio bomb-fuze ชนวนลูกระเบิดวิทยุ : ชนวนลูกระเบิดอิเล็กทรอนิกส์ที่ทำงานเป็นปฏิกิริยาต่อคลื่นวิทยุ (คือคลื่นเรดาร์) ที่สะท้อนกลับจากเป้าหมาย. ชนวนชนิดนี้อาจตั้งให้ปะทุ ณ ระยะทางใดๆที่ต้องการจากพื้นดิน โดยใช้ผลด็อปเปลอร์ (dpooler effect).
radio call sign สัญญาณเรียกขานวิทยุ : สัญญาณเรียกขานที่ส่งออกไปด้วยวิทยุ.
radio channel ช่องวิทยุ : ช่อง (ดู channel นัย 3) สำหรับการส่งวิทยุ.
radio circuit วงจรวิทยุ : วงจร (ดู circuit นัย 2) สำหรับการสื่อสารทางวิทยุ.
radio code ประมลวิทยุ : ประมวลที่ใช้โดยเฉพาะในการสื่อสารทางวิทยุ.
radio command channel ช่องการบังคับบัญชาทางวิทยุ : ช่องการบังคับบัญชา (ดู command channel) ในระบบการสื่อสารทางวิทยุ โดยปกติเขียนสั้นๆ เป็น "command channel". (ดู command channel นัย 2).
radio communication การสื่อสารด้วยวิทยุ : การสื่อสารโดยใช้คลื่นวิทยุ อีกนัยหนึ่ง หมายถึงสารที่ส่งออกไปด้วยวิธีนี้.
การสื่อสารด้วยวิทยุ รวมถึงการสื่อสารด้วยวิทยุโทรเลข (หรือวิทยุ) วิทยุโทรทัศน์ วิทยุโทรพิมพ์ และวิทยุโทรสำเนา.
radio compass เข็มทิศวิทยุ : เครื่องรับวิทยุที่ติดตั้งไว้ในอากาศยาน ประกอบกับสายอากาศหาทิศ เมื่อปรากฏทิศหัวเครื่องของอากาศยานบนเครื่องวัดสัมพันธ์กับเครื่องวิทยุ. ดู homing beacon นัย 1.
เข็มทิศวิทยุสำหรับอากาศยานมี 3 แบบด้วยกัน คือ แบบแหวนตรึง แบบแหวนหมุนตัวได้ และวงแหวน อัตโนมัติ. ดูคำเหล่านี้.
radio control การควบคุมทางวิทยุ : 1. การนำวิถีและการให้ทิศทางที่กระทำต่ออากาศยานที่ไม่มีนักบินขับขี่ อาวุธซัดส่งนำวิถีหรือสิ่งคล้ายกัน ด้วยการใช้พลังงานความถี่วิทยุ ที่กระตุ้นเครื่องกลไกหรือเครื่องสำเร็จบางอย่างภายในอากาศยาน อาวุธซัดส่ง ฯลฯ.
2. การรวบรวมบริภัณฑ์วิทยุ กับบริภัณฑ์อื่นๆ หรือกลอุปกรณ์สำหรับใช้บังคับด้วยวิทยุเข้าด้วยกัน. จากศัพท์นี้มีรูปเป็น radio-controlled, a. 3. การควบคุมที่กระทำต่ออากาศยานโดยดารใช้กลอุปกรณ์สื่อสาร-วิทยุที่เชื่อมโยงผู้ควบคุมอากาศยานต่ออากาศยาน เช่น ในการควบคุมจราจรทางอากาศ.
radio countermeasure usually pl. มาตรการต่อต้านทางวิทยุ : มาตรการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ใดๆก็ตามต่อวิทยุ. ดู electronic countermeasure, radio deception.
ในบางบริบท คำว่า radio countermeasure นี้ ย่อมอ้างอิงถึงมาตรการต่อต้านทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น มาตรการต่อต้านใดๆก็ตามต่อบริภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งวิทยุและเรดาร์.
radio deception การลวงทางวิทยุ : มาตรการต่อต้านทางวิทยุอย่าง ประกอบด้วยกิจกรรม เช่น การสื่อสาร-เท็จออกไป โดยใช้การจ่าหัวเรื่องสารลวงการใช้สัญญาณเรียกขานของข้าศึก ฯลฯ การลวงทางวิทยุนี้ แตกต่างจากการลวงทางเรดาร์.
radio detection and ranging การจับเค้าและการให้พิสัยวิทยุ : รูปศัพท์ที่ไม่ได้ย่อของคำว่า "radar".
radio direction finding การหาทิศด้วยวิทยุ
radio direction-finder (rdf) เครื่องวิทยุหาทิศ : เครื่องรับวิทยุรวมทั้งสายอากาศ ทิศทาง และบริภัณฑ์สมทบอื่นๆ จะเป็นชนิดใดก็ตามสำหรับพิจารณากำหนดทิศทาง จากสถานีที่ส่งสัญญาณออกไป.
ศัพท์ "radio direction-finder" ใช้กับเข็มวิทยุ ตัวดัดแปลงเพื่อการนำเข้าหรือสถานีรับในข่ายวิทยุหาทิศทางที่ตั้งอยู่บนพื้นดิน ดูหมายถึงเหตุของ radio direction-finding,
radio direction-finding 1. การค้นหาทิศทางวิทยุ : การกระทำหรือกรรมวิธีเกี่ยวกับการพิจารณากำหนดทิศทางจากสถานีส่งสัญญาณออกไป จากนัยนี้หมายถึงกำหนดทิศทางหรือตำแหน่งที่อยู่ของอากาศยานเครื่องหนึ่งได้ ดูหมายเหตุ.
2. เครื่องค้นหาทิศทางวิทยุ : ศัพท์อังกฤษในระยะแรกใช้แทนคำ "radio detection and ranging" (radar).
ในแบบหนึ่งของการค้นหาทิศทางวิทยุ (ตามนัย 1) แบบหนึ่งสถานีวิทยุหลายสถานีบนพื้นดินรับสัญญาณจากเครื่องส่งวิทยุของเครื่องบิน และกำหนดทิศทางของมุมชี้ทิศ กับสถานีเชื่อมโยงบนพื้นดินเหล่านั้น (ตามปกติมีสามสถานี) มุมชี้ทิศเหล่านั้นได้ถูกกำหนดจุดลงแผ่นทิศทาง กำหนดจุดประจำ และส่งข่าวสารที่ได้รับไปยังอากาศยานในแบบอื่นๆ ในการหาทิศทางด้วยวิทยุ ใช้เข็มทิศวิทยุเครื่องต่อเติมนำเข้า หรือกลอุปกรณ์ที่ไวต่อทิศทางอื่นๆ ในอากาศยานก็จะใช้เพื่อทำมุมชี้ทิศไปสู่สถานีส่งเหล่านั้น.
ตามนัย 2, ดูเทียบ radiolocation, n.
radio direction-finding chart แผนภูมิการค้นหาทิศทางวิทยุ : แผนภูมิเดินอากาศที่แผนแบบในการเดินหนด้วยวิทยุพิสัยไกล เป็นที่ให้ข้อมูลวิทยุอันมีสาระสำคัญ และแสดงเมืองสำคัญ เมืองท่าอากาศยาน และสถานีที่คล้ายกันนั้น.
แผนภูมินี้ไม่เหมาะสมที่จะใช้ในการเดินหนด้วยวิธีตรวจสอบกับทางพื้นดิน และไม่มีการจัดพิมพ์ขึ้นอีก.
radio direction-finding station สถานีหาทิศทางวิทยุ : สถานีรับฟังวิทยุที่อยู่บนพื้นดิน, เรือ, หรืออากาศยานที่กำลังบินอยู่ ที่มีสายอากาศทิศทางใช้ในการกำหนดที่อยู่ของอากาศยาน หรือเรืออื่นๆ.
radio direction-finfing net ข่ายหารหาทิศทางวิทยุ : ข่ายของสถานีวิทยุภาคพื้นที่ใช้ในการหาทิศด้วยวิทยุ. ดูหมายเหตุของ radio direction-finding.
radio discipline ระเบียบการใช้วิทยุ : ระเบียบการใช้วงจร เช่นที่ใช้ในการปฏิบัติการทางวิทยุ ดู circuit discipline.
radio echo คลื่นสะท้อนของเรดาร์ : radar echo
radio facility chart แผนภูมิสิ่งอำนวยความสะดวกทางวิทยุ : แผนภูมิที่ออกในลักษณะ เป็นบรรณสารร่วมของกองทัพอากาศ และกองทัพเรือ สำหรับให้เจ้าหน้าที่ผู้ทำการในอากาศใช้ในการปฏิบัติการบินมีข่าวสารในรูปกราฟ และรูปตารางเกี่ยวกับวิทยุช่วยในการเดินหน และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง.
radio facsimile n. วิทยุโทรสำเนา : การสื่อสารในการโทรสำเนาด้วยวิทยุ อีกนัยหนึ่ง หมายถึงโทรสำเนาที่ผลิตเพิ่มด้วยวิทยุ ดู facsimile.
radio fan marker beacon สัญญาณทำงานทางหมายที่ตั้งรูปพัด : fan marker beacon.
radio fix JP

การหาตำบลที่ด้วยวิทยุ

            ๑.  การหาตำแหน่งที่อยู่ของเครื่องส่งวิทยุ โดยการหาทิศทางจากสถานีวิทยุหาทิศทาง
สองสถานีหรือมากกว่า
            ๒. ตำแหน่งที่อยู่ของเรือหรืออากาศยาน   โดยการหาทิศทางของสัญญาณวิทยุที่ส่งมายังเรือ หรืออากาศยาน จากสถานีส่งซึ่งทราบตำบลที่ สองสถานีขึ้นไป

radio frequency ความถี่วิทยุ : ความถี่ในสเปกตรัมวิทยุ. ความถี่วิทยุที่คณะกรรมาธิการสื่อสารสหพันธ์ (fcc) กำหนดมีดังต่อไปนี้.
ความถี่ต่ำมาก 10-30 กิโลไซเกิล,
ความถี่ต่ำ 30-300 กิโลไซเกิล,
ความถี่ปานกลาง 300-3,000 กิโลไซเกิล,
ความถี่สูง 3,000-30,000 กิโลไซเกิล,
ความถี่สูงมาก 30-300 เมกาไซเกิล,
ความถี่สูงยิ่ง 300-3,000 เมกาไซเกิล
ความถี่สูงอย่างยิ่ง 3,000-30,000 เมกาไซเกิล
ดู extremely high frepuency. ด้วย.
radio fuze ชนวนวิทยุ : ชนวนวิทยุที่มีกลอุปกรณ์วิทยุไปกระตุ้น อีกนัยหนึ่ง เป็นศัพท์จำเพาะ หมายถึงชนวนระเบิดใกล้เป้าด้วยวิทยุ ดู (radio proximity fuze.).
radio guided bomb ลูกระเบิดนำวิถีด้วยวิทยุ : ลูกระเบิด เช่น อะซอน (azon) ที่นำด้วยการควบคุมวิทยุจากภายนอกอาวุธซัดส่ง.
radio homing beacon วิทยุสัญญาณนำทางเข้า : วิทยุสัญญาณนำทางที่ตั้งอยู่บนพื้นดินซึ่งอากาศยานใช้สำหรับการนำเข้า ดู homing beacon.
radio intercept 1. การดักรับวิทยุ : การกระทำหรือขณะที่ดักรับความถี่ส่งทางวิทยุ.
2. ข้อความทางวิทยุที่ถูกดักรับ : สารทางวิทยุที่ถูกดักรับ
3. หน่วยดักรับข่าวทางวิทยุ : บริการหรือหน่วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งดักรับข่างทางวิทยุ ดู intercept, v., นัย 4.
radio interference การแทรกสอดวิทยุ, การรบกวนวิทยุ : การแทรกกวนสัญญาณหรือคลื่นเสียงวิทยุ. อีกนัยหนึ่งเสียงกวนในเครื่องรับวิทยุที่เกิดจากการแทรกกวนนี้. ดู interference, n., นัย 2.
radio isotope n. ไอโซโทปกัมมันตรังสี : radioactive isotope.
radio line of position แนวที่ตั้งทางวิทยุ : แนวที่ตั้งที่หาได้ด้วยการหาทิศทางวิทยุ.
radio log ปูมวิทยุ : ปูมสารวิทยุที่ส่งออกไป และรับเข้า รวมทั้งข่าวสารที่เกี่ยวข้องจะเป็นชนิดใดก็ตามที่พนักงานวิทยุประจำอากาศยานทุกคน และสถานีวิทยุพื้นดิน ตลอดจนพนังงานผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสมเก็บรักษาไว้.
radio loo สายอากาศวงปิด : loop antenna.
radio magnetic indicator เครื่องชี้ทิศแบบวิทยุแม่เหล็ก
radio marker คำย่อของ “radio marker beacon”
radio marker beacon สัญญาณนำทางหมายเขตด้วยวิทยุ : วิทยุนำทางชนิดใดชนิดหนึ่ง ในหลายชนิดด้วยกันที่มีกำลังต่ำติดตั้งตามเส้นทางเดินอากาศ หรือในระบบการบินลงด้วยเครื่องวัดเพื่อชี้บอกตำแหน่งให้แก่อากาศยาน.
ดู fan marker beacon. และดู radio beacon. ด้วย.
radio mast เสาวิทยุ : เสาหรือเสากระโดง โดยเฉพาะบนอากาศยานที่ลวดสายอากาศติดตั้งอยู่ อีกนัยหนึ่ง หมายถึงส่วนประกอบของสายอากาศ ทางแนวยืน โดยเฉพาะบนอากาศยาน.
radio meteorrgraph เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ : radiosonde (ดูคำนี้).
radio navigation การเดินหนด้วยวิทยุ : การเดินอากาศด้วยวิทยุช่วยเดินหน หรือระบายการเดินหนทั้งหลายที่ใช้วิทยุ. (ดู navigation aid. นัย 2).
การเดินหนด้วยวิทยุ รวมถึงการค้นหาทิศทางวิทยุ การใช้พิสัยวิทยุนำทาง, เข็มทิศวิทยุ วิทยุสัญญาณนำทางเข้า, ลอแรน, ฯลฯ.
radio navigation guidance การนำวิถีในการเดินหนด้วยวิทยุ : การนำวิถี หรือการควบคุมอาวุธซัดส่งวิถีที่ทำให้อาวุธซัดส่งบินไปตามเส้นทางบินที่เครื่องส่งวิทยุภายนอกได้กำหนดไว้. ดู hyperbolic guidance
radio navigational aid วิทยุช่วยการเดินหน : กลอุปกรณ์วิทยุใดๆก็ตาม เช่น พิสัยวิทยุนำทาง, สัญญาณนำทางหมายเขตด้วยวิทยุ, หรือเครื่องวิทยุสำเร็จ, กลอุปกรณ์ หรือระบบอื่นๆที่แผนแบบให้เป็นเครื่องช่วยในการเดินอากาศ แตกต่างจากเรดาร์ช่วยเดินหน. ดู air-navigation aid.
radio net ข่ายวิทยุ : ข่าย (ดู net) ของสถานีวิทยุทั้งหลายที่ตั้งขึ้น เพื่อความมุ่งประสงค์ด้านการสื่อสาร.
radio observer เจ้าหน้าที่วิทยุ : เจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับกลอุปกรณ์วิทยุ. ดูหมายเหตุของ aircraft observer.
radio operator พนักงานวิทยุ : บุคคลผู้ปฏิบัติงานวิทยุ โดยเฉพาะในชุดเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่รับ-ส่งวิทยุในอากาศ. ดูหมายเหตุของ aircraft observer.